Veljača u POU Poreč

12.02.2013.

KAZALIŠTE
14. velja­če 2013. godi­ne, povo­dom Dana Zaljubljenih,  u kaza­liš­noj dvo­ra­ni Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta s počet­kom u  20 sati:

 
Govoreći o lju­ba­vi“  U igri   Goran Matović i Irena Šekez Sestrić // Goran Matović  i Irena Šekez Sestrić raz­go­va­ra­ju o lju­ba­vi   kroz Eluarda, Prevera,  Parun, Cesarića, Borgesa, Dalia, Majakovskog , Goloba, Šimića, Ujevića, Dedića, Glumca…

 

[lang_hr]
Dramski umjet­nik  Goran Matović, naj­is­tak­nu­ti­ji zago­vor­nik pjes­nič­kog teatra u Hrvatskoj uz podr­šku pje­va i govo­ra  Irene Šekez Sestrić reka­pi­tu­li­ra lju­bav­ni govor   20. i 21.stoljeća sto­lje­ća. U sce­na­ris­tič­koj mon­ta­ži  lju­bav­nih pje­sa­ma raz­li­či­tih auto­ra hrvat­ske i svjet­ske knji­žev­nos­ti   Goran Matović  i Irena Šekez Sestrić ostva­ri­li su jedins­tve­ni lju­bav­ni dija­log  koji se doima kao kon­kre­tan lju­bav­ni raz­go­vor. Svaki od oda­bra­nih auto­ra lju­bav pos­tav­lja u sre­di­šte uni­ver­zu­ma i svje­do­či o toj duhov­noj sen­za­ci­ji sna­gom svo­ga  geni­ja. Scenska kom­po­zi­ci­ja „Govoreći o lju­ba­vi “otkri­va lje­po­tu  lju­bav­nog govo­ra.  Odlika ove scen­ske igra je brzi­na, rit­mič­nost, moć izrav­nog živog govo­ra, jed­nos­tav­nost, duho­vi­tost i kaba­ret­ska otvo­re­nost. Velikani 20. I 21. sto­lje­ća  uz podr­šku  glu­mač­kog umi­je­ća pri­ma­ju sna­gu i uvjer­lji­vost koja osva­ja i zavo­di . Odabrani auto­ri svje­do­če svo­ja  i naša lju­bav­na iskus­tva, po tome su oni naši suvre­me­ni­ci u koji­ma se nepre­kid­no ogle­da­mo. Ovaj scen­ski susret  otva­ra se frag­men­ti­ma Dalijeva svje­do­čans­tva o susre­tu s Galom. Dali i Gala uzdi­gli su lju­bav na nivo kre­aci­je i stvo­ri­li ide­alan okvir za lju­bav­ni govor 20.i 21.  stoljeća.

Ulaz je slo­bo­dan        [/lang_hr]

 

 
OBRAZOVANJE

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč objav­lju­je poče­tak obra­zov­nih programa:

U pone­dje­ljak 4. velja­če poči­nje pro­gram ospo­sob­lja­va­nja za raču­no­vod­stve­no – knji­go­vod­stve­nog refe­ren­ta. Uvjet upi­sa je zavr­še­na sred­nja ško­la. Program je veri­fi­ci­ran od stra­ne Ministarstva obra­zo­va­nja, a ste­če­no zna­nje upi­su­je se u rad­nu knji­ži­cu. Zainteresirani se još uvi­jek mogu pri­ja­vi­ti na broj tele­fo­na 887 – 216 putem maila obrazovanje@poup.hr  .
Upisujemo nove gru­pe teča­je­va stra­nih jezi­ka (engle­ski, nje­mač­ki, tali­jan­ski) odo­bre­nih pre­ma europ­skom refe­rent­nom jezič­nom okviru.

Program za ser­vi­se­ra osob­nih raču­na­la zapo­či­nje 14. velja­če. Broj polaz­ni­ka je ogra­ni­čen. Steknite nova zna­nja i vje­šti­ne i upi­ši­te ih u rad­nu knjižicu!

Informacije i upi­si na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr

U surad­nji s Udruženjem obrt­ni­ka Poreč, Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč upi­su­je polaz­ni­ke na počet­ni tečaj engle­skog jezi­ka. Po povolj­noj cije­ni, na tečaj se mogu pri­ja­vi­ti zain­te­re­si­ra­ni obrt­ni­ci ili oso­be koje obrt­nik dele­gi­ra. Nastava poči­nje 25. velja­če, a pre­da­va­nja će se odr­ža­va­ti pone­djelj­kom, sri­je­dom i pet­kom u popod­nev­nim sati­ma u Učilištu. Broj polaz­ni­ka je ograničen.

Informacije i upi­si na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati, mailom na obrazovanje@poup.hr  ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr .