Dani Mate Balote u Zagrebu

08.03.2013.

07. i 08.3. 2013. u Klubu stu­de­na­ta Istre Zagreb obi­lje­ža­va se 50.obljetnica smr­ti Mija Mirkovića i 50. obljet­ni­ca dje­lo­va­nja KSI “Mate Balota”. Ovom pri­li­kom pre­ze­ni­ra­ti će se pro­gram koji će se u nji­ho­vim pros­to­ri­ja­ma odvi­ja­ti u ta dva dana proslave,


Program za Dane Mate Balote:
PETAK, 8.ožujka:
15:00 – pre­da­va­nja i radi­oni­ce članova

[lang_hr]
19:00 – kon­cert gru­pe Tamara Obrovac & Transhistria Ensamble “…jedins­tve­no i stras­tve­no glaz­be­no puto­va­nje istrom i medi­te­ra­nom, kroz priz­mu suvre­me­nog jazza. Interpretirajući Tamarinu uni­kat­nu glaz­bu, izvan­red­ni glaz­be­ni­ci nje­nog inter­na­ci­onal­nog tran­shis­tria ensemble‑a , vje­što i pri­rod­no spa­ja­ju suvre­me­ni jazz izri­čaj sa ele­men­ti­ma istar­ske i medi­te­ran­ske glaz­be, pos­ti­žu­ći nevje­ro­vat­nu lako­ću izri­ča­ja svoj­stve­nu zais­ta samo naj­ve­ćim umjetnicima.”

 

Galerijski pros­tor bit će ispu­njen arhiv­skom gra­đom iz fun­du­sa Sveučilišne knjiž­ni­ce u Puli – član­ci iz novi­na i časo­pi­sa objav­lje­ni 1963., povo­dom smr­ti Mate Balote[/lang_hr]

 

Izvor

Foto