Ožujak

18.03.2013.

KINO

Rezervacije je mogu­će izvr­ši­ti  od pone­djelj­ka  do čet­vrt­ka, od 8:00 – 11:00h, na  tel.: 052 887 218 , ili e‑mail: rezervacije@poup.hr 
Kino bla­gaj­na otva­ra se sat vre­me­na pri­je počet­ka pro­jek­ci­je. 
REZERVIRANE KARTE TREBAJU SE PODIĆI NAJKASNIJE 30 MIN PRIJE POČETKA FILMA, NAKON TOGA IDU U PRODAJU!
OSCAR REVIJA
19.03.2013. u 20:00h   /   Pijev život
Originalni nas­lov: Life of Pi

Trajanje: 127 minuta

Žanr: avan­tu­ra, drama

Režija: Ang Lee

Uloge: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain

 

20.03.2013. u 20:00h   /   Nemoguće
Originalni nas­lov: Lo Imposible

Trajanje: 114 minuta

Žanr: akci­ja, dra­ma, triler

Režija: Juan Antonio Bayona

Uloge: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin
 

21.03.2013. u 20:00h   /   Skyfall

Originalni nas­lov: Skyfall

Trajanje: 138 minuta

Žanr: akci­ja, avan­tu­ra, tri­ler, spektakl

Režija: Sam Mendes

Uloge: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Judi Dench, Javier Bardem, Berenice Marlohe, Naomie Harris
22.03.2013. u 20:00h   /   Let

Originalni nas­lov: Flight

Trajanje: 138 minuta

Žanr: dra­ma

Režija: Robert Zemeckis

Uloge: Denzel Washington, Kelly Reilly, Don Cheadle, John Goodman, Bruce Greenwood
23.03.2013. u 18:00h   /   Pirati! Banda nepoželjnih
FILM JE NA ORIGINALNOM (ENGLESKOM) JEZIKU

Originalni nas­lov: The Pirates! Band of Misfits

Trajanje: 88 minuta

Žanr: avan­tu­ra, ani­mi­ra­ni, komedija

Režija: Peter Lord, Jeff Newitt

 
ISTARSKA SABORNICA_

DANI  KLAVIRA
Osnovna glaz­be­na ško­le „Slavko Zlatić“  pri Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč

Prigodom 5. Dana kla­vi­ra Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč, Osnovna glaz­be­na ško­la «Slavko Zlatić» orga­ni­zi­ra od 18. do 20. ožuj­ka 2013. godi­ne slje­de­će koncerte:

-    Koncert cvi­je­ća“ uče­ni­ka kla­vi­ra Područnog odje­la Vrsar i Matične ško­le Poreč
u pone­dje­ljak, 18. ožuj­ka 2013. godi­ne u 17,00 sati u Koncertnoj dvorani
Područnog odje­la Škole, Vrsar, Rade Končara 79,

-    Koncert uče­ni­ka klavira
u pone­dje­ljak, 18. ožuj­ka 2013. godi­ne u 19,00 sati u Koncertnoj dvo­ra­ni škole,
Poreč, Kandlerova 2,

-    Koncert uče­ni­ka klavira
u uto­rak, 19. ožuj­ka 2013. godi­ne u 18,30 sati u Koncertnoj dvo­ra­ni škole,
Poreč, Kandlerova 2,

-    Koncert uče­ni­ka kla­vi­ra Glazbenih ško­la iz Umaga, Pazina,
Labina, Pule, Rijeke i Poreča
u sri­je­du, 20. ožuj­ka 2013. godi­ne u 18,30 sati u Koncertnoj dvo­ra­ni škole,
Poreč, Kandlerova 2,

OBRAZOVANJE

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč upi­su­je pos­ljed­nju gru­pu teča­ja tali­jan­skog jezi­ka za počet­ni­ke, a mjes­ta ima još i u gru­pi za počet­ni engle­ski jezik. Tečajevi su veri­fi­ci­ra­ni od stra­ne Ministarstva obrazovanja.
Dodatne infor­ma­ci­je i upi­si na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.