POU Poreč ožujak

11.03.2013.

KINO
Rezervacije je mogu­će izvr­ši­ti  od pone­djelj­ka  do čet­vrt­ka, od 8:00 – 11:00h, na  tel.: 052 887 218 , ili e‑mail: rezervacije@poup.hr

Kino bla­gaj­na otva­ra se sat vre­me­na pri­je počet­ka projekcije.

REZERVIRANE KARTE TREBAJU SE PODIĆI NAJKASNIJE 30 MIN PRIJE POČETKA FILMA, NAKON TOGA IDU U PRODAJU!
12. – 13.03.2013. u 20:30h  /  Svećenikova dje­ca

 DVD format

Originalni nas­lov: Svećenikova djeca

Trajanje: 96 minuta

Žanr: kome­di­ja

Režija: Vinko Brešan

Uloge: Krešimir Mikić, Nikša Butijer, Dražen Kühn

 

 

15. – 16.03.2013. u 20:00h   /   96 sati: Istanbul

Originalni nas­lov: Taken 2

Trajanje: 91 minuta

Žanr: akci­ja, triler

Režija: Olivier Megaton

Uloge: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Rade Šerbedžija

 

ISTARSKA SABORNICA_
U petak 15. ožuj­ka 2013. s počet­kom u 19 h u Istarskoj sabor­ni­ci (Matka Laginje 6), odr­ža­ti će se otvo­re­nje 7. Pro futu­re, izlož­be likov­nih ama­te­ra. Izložbu će otvo­ri­ti akad. kipar Bojan Šumonja, koji će ujed­no i pro­gla­si­ti ovo­go­diš­njeg pobjed­ni­ka, dobit­ni­ka samos­tal­ne izlož­be u Maloj gale­ri­ji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta u Poreču. Nakon otvo­re­nja izlož­be posje­ti­oci će moći gla­sa­ti za nagra­du publike.

 

[lang_hr]

Ovogodišnji izla­ga­či su:
Žarko Aleksić
Boris Baća
Ivica Badžim
Fumica Baričević
Ankica Bijelić
Ivica Blagović
Željko Bosanac
Loredana Bradaschia
Silvana Bratović
Melita Brščić Kumlanc
Sandra Cergnul
Lorena Ciguj
Alojzije Cindrić
Branka Dapiran
Zvjezdana Davanzo
Josipa Đudarić
Krunoslav Filičić
Mladen Funes
Lili Gluj
Branka Gudurić
Margerita Janko
Doris Janković
Duška Jelušić
Josip Jurasić
Jasminka Juzbašić
Iva Kasumović
Vesna Kovačević
Vesna Majstorović
Sanja Matić
Erika Medanić
Mislava Meter Pavić
Jelena Micić
Marijana Miloslavić
Slavica Oplanić
Irena Ostojić
Branko Podolar
Mira Poklepović
Ivana Puškarić
Milica Spinčić
Nevenko Stupar
Ivana Šimurina
Božidar Špikić
Lučana Macinić
Borislav Tutić
Dragica Vasiljević
Branka Vrbanić
Radoslav Vujović
Fumica Žibert

Izložba osta­je otvo­re­na do 31. ožuj­ka 2013. godine.
Radno vri­je­me gale­ri­je: 10 – 12, 17 – 19 h, nedje­ljom zatvoreno.

IZLOŽBA –MALA  GALERIJA

U  Maloj gale­ri­ji ( Narodni trg 1) Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta u  Poreču, otvo­re­na je izlož­ba pobjed­ni­ka proš­lo­go­diš­nje 6. Pro-futu­re, poreč­kog kipa­ra Emila Knapića.

Izložba osta­je otvo­re­na do 23. ožuj­ka 2013. godine.
Radno vri­je­me gale­ri­je: 10 – 12, 17 – 19 h, nedje­ljom zatvoreno.

IZLOŽBA – GALERIJA ZUCCATO_

U Galeriji Zuccato ( Dekumanska 34) Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta u  Poreču, u surad­nji s RIVIEROM ADRIOM d.d. a po oda­bi­ru umjet­ni­ka Đanina Božića,  otvo­re­na je izlož­be rado­va nas­ta­lih pod okri­ljem 30. likov­ne kolo­ni­je RIVIERA Poreč.

Ovom pri­li­kom izlažu:

Rudi Benetik
Brigitte Brand
Stanislav Habjan
Zuzana Kalinakova
Metka Krašovec
Tomoto
Sebastijan Vojvoda

Izložba osta­je otvo­re­na do 16. ožuj­ka 2013. godine.
Radno vri­je­me gale­ri­je: 10 – 12, 17 – 19 h, nedje­ljom zatvoreno.

[/lang_hr]

 
DANI GUDAČA

Osnovna glaz­be­na ško­le „Slavko Zlatić“  pri Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč

Od 08. do 15. ožuj­ka 2013. godine:

Povodom 4. Dana guda­ča Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč, Osnovna glaz­be­na ško­la «Slavko Zlatić» orga­ni­zi­ra od 11. do 15. ožuj­ka 2013. godi­ne slje­de­će kon­cer­te, pre­da­va­nje i radionicu:

-    Koncert Orkestra Glazbene ško­le „Ivan Matetić Ronjgov“ iz Rijeke, pod rav­na­njem prof. Maura Šestana u pone­dje­ljak, 11. ožuj­ka 2013. godi­ne u 19,00 sati u Istarskoj sabor­ni­ci u Poreču,

-    Koncert uče­ni­ka  Područnog odje­la Vrsar i uče­ni­ka matič­ne ško­le te  komor­nog gudač­kog sas­ta­va, u uto­rak, 12. ožuj­ka 2013. godi­ne u 17,30 sati u Koncertnoj dvo­ra­ni Područnog  odje­la Škole, Vrsar, Rade Končara 79,

-     Koncerte učenika,u sri­je­du, 13. ožuj­ka 2013. godi­ne u 17,30 i 19,00 sati u Koncertnoj dvo­ra­ni ško­le, Poreč, Kandlerova 2,

-    Komorni kon­cert uče­ni­ka,  u čet­vr­tak, 14. ožuj­ka 2013. godi­ne u 19,00 sati u Koncertnoj dvo­ra­ni ško­le, Poreč, Kandlerova 2,

-   Predavanje i radi­oni­ca „Yoga za guda­če“, vodi­telj radi­oni­ce Damir Vukelja,
 u petak, 15. ožuj­ka 2013. godi­ne od 16,00 do 19,00 sati u Koncertnoj dvorani
ško­le, Poreč, Kandlerova 2,

-   Koncert uči­te­lja gudač­kih ins­tru­me­na­ta sa gos­ti­ma, u petak, 15. ožuj­ka 2013. godi­ne u 19,30 sati u Koncertnoj dvo­ra­ni ško­le, Poreč,
Kandlerova 2.

[lang_hr]

OBRAZOVANJE_
U Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč u čet­vr­tak 14.3.2013. poči­nje tečaj prvi stu­panj engle­skog jezi­ka, a usko­ro kre­ću počet­ni tali­jan­ski i njemački.
Više infor­ma­ci­ja i upi­si za ove i dru­ge teča­je­ve koju nudi Učilište može­te dobi­ti na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

[/lang_hr]