Europski kustoski seminar

03.04.2013.

Europski kus­to­ski semi­nar pod nazi­vom ‘Sjećanja, povi­jes­ti: izme­đu repre­zen­ta­ci­je i kome­mo­ra­ci­je’o­dr­žat će se izme­đu 3 . i 8. lip­nja u Francuskoj i Belgiji, s ciljem okup­lja­nja kus­to­sa i vodi­te­lja zbir­ki u jav­nim muze­ji­ma iz zema­lja Europske uni­je. Rok za pri­ja­ve: 5. trav­nja, 2013.

building-the-bridge-to-success

[lang_hr]
Europski kus­to­ski semi­nar želi oku­pi­ti jez­gru zna­nja, prak­se i umre­ža­va­nja u dome­na­ma muzej­skih i kus­to­skih prak­si.  Seminar će se odr­ža­va­ti na neko­li­ko loka­ci­ja: u Parizu, Nantesu, Pikardiji i Belgiji.[/lang_hr]

 
Želja je orga­ni­za­to­ra  semi­na­ra pomo­ći pri stva­ra­nju i razvo­ju mre­ža kon­ta­ka­ta izme­đu fran­cu­skih i europ­skih profesionalaca.

 

Više infor­ma­ci­ja…

Foto