Film i ples

23.04.2013.

KINO
26. – 27.04.2013. u 20:00h

Zvijeri juž­nih divljina
Originalni nas­lov: Beasts of the Southern Wild

Trajanje: 91 minuta

Žanr: dra­ma, fan­tas­ti­ka, art

Režija: Benh Zeitlin

Uloge: Dwight Henry, Quvenzhane Wallis

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA  „SLAVKO ZLATIĆ“

U nedje­lju 28.04.2013. u 19.30 sati u kaza­liš­noj dvo­ra­ni Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč, Narodni trg 1, odr­žat će se ples­ni pro­gram pod nazi­vom „Ja volim ple­sa­ti“. Nastupaju uče­ni­ce odje­la suvre­me­nog ple­sa Osnovne glaz­be­ne ško­le ”Slavko Zlatić” i uče­ni­ci Škole suvre­me­nog ple­sa Ane Maletić iz Zagreba.  Ulaz slobodan.

 

[lang_hr]

Osnovna glaz­be­na ško­la ”Slavko Zlatić”, pozi­va dje­cu, koja vole ple­sa­ti i ras­ti uz pokret i ples na AUDICIJU za upis uče­ni­ka u prvi raz­red osnov­ne ško­le suvre­me­nog ple­sa,  u nedje­lju, 28. trav­nja 2013. godi­ne  u 16.30 sati u Maloj sali Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč, uli­ca Aldo Negri 5. (pre­ko puta dje­čjeg Benettona)
Sve infor­ma­ci­je na tele­fon 452 346.

Razvijajući se kroz pokret i ples  osje­ti­mo svi­jet oko sebe!“

[/lang_hr]