“Fotografija između etnografije i egzotizacije”

24.04.2013.

[lang_hr]Pozivaju se zain­te­re­si­ra­ni  na otvo­re­nje izlož­be foto­gra­fi­ja iz fun­du­sa “Etnografskog muze­ja Istre” iz Pazina. Fotografije su rad nepoz­na­tog foto­gra­fa i nosi naziv: “Fotografija izme­đu etno­gra­fi­je i egzotizacije”.

ETNOFILm5_pozivnica_

“Fotografije koje su pred nama dio su fun­du­sa Etnografskog muze­ja Istre. Unatoč ori­jen­ta­ci­ji Muzeja ka istar­skim tema­ma pa sto­ga i otku­pu pred­me­ta iste pro­ve­ni­jen­ci­je, ove su foto­gra­fi­je otkup­lje­ne 2007. godi­ne kao izni­man pri­mjer vizu­al­ne etno­gra­fi­je obo­jen kolo­ni­jal­nim boja­ma. U nasim oci­ma one nisu lije­pe ili ruz­ne, skan­da­loz­ne, rijet­ke ili rela­tiv­no sta­re. U etnoloskom/antropoloskom i muze­olo­skom kon­tek­s­tu one popri­ma­ju nove “vri­jed­nos­ti” stav­lja­ju­ci pred auto­ri­cu iza­zov dug vise od tri deset­lje­ća a vezan je uz pos­t­ko­lo­ni­jal­nu kri­ti­ku reprezentacije.”

Otvorenje je danas u 13 sati u Photo art gal­lery Batana, trg bro­do­gra­di­li­šta 2. Rovinj.

[/lang_hr]