POU Poreč

30.04.2013.

[lang_hr]

KINO
Hitchcock 
Petak,  03.05.2013. u 20:30h

Trajanje: 98 minu­ta 
Režija: Sacha Gervasi
Uloge: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson 
Ljubavna pri­ča o jed­nom od naj­u­tje­caj­ni­jih film­skih reži­se­ra proš­log sto­lje­ća – Alfredu Hitchcocku – i nje­go­voj supru­zi Almi Reville. Godina je 1959. a Alfred Hitchcock i nje­go­va žena Alma su na vrhun­cu svo­je film­ske kari­je­re. Iako Hollywoodom kru­že gla­si­ne kako je vri­je­me da se pola­ko povu­ku i poč­nu uži­va­ti u zas­lu­že­noj miro­vi­ni, Alfred ima druk­či­je pla­no­ve. Kako bi ispu­nio svoj mla­de­nač­ki san on odlu­ži ekra­ni­zi­ra­ti zas­tra­šu­ju­ći horor roman ‘Psycho’ Roberta Blocha, iako ga oko­li­na odgo­va­ra od tog pot­hva­ta. Štoviše, on sam finan­ci­ra taj pro­jekt i pot­pu­no mu se posve­ću­je, što uzro­ku­je pro­ble­me izme­đu nje­ga i Alme.

[/lang_hr]

 

 

KAZALIŠTE

O4. svib­nja 2013. s počet­kom u   20,00 sati, odr­žat će se kaza­liš­na pred­sta­va „NOĆ KAZALIŠTA“ u izved­bi Mrki Teatra iz Poreča.

Autor / reda­telj:  Katja Restović
ton: Aleksandar Poropat
ras­vje­ta: Ivan Pisak
Igraju: Alenka Korelić Lučić, Anamarija Tubaković,Azzeglio Picco, Daliborka Škofić, Fedora Matejčić, Franka Kleinert Jakov Grgić, Kristina Hristova, Luka Bosanac, Nenad Sinčić, Patrick Darrer, Stefania Hasimi, Sven Đula Tomac, Žitomir Klaričić

pro­duk­ci­ja: Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč 2013.

Ulaz je slobodan