Program za travanj – POU Poreč

02.04.2013.

02. – 03.04.2013. u 20:30h   /   Sonja i Bik
DVD format

Originalni nas­lov: Sonja i bik

Trajanje: 106 minuta

Žanr: kome­di­ja

Režija: Vlatka Vorkapić

Uloge: Judita Franković, Goran Bogdan, Dejan Aćimović, Ivo Gregurević, Elvis Bošnjak

 

05. – 06.04.2013. u 20:00h   /   Rimu, s ljubavlju
Originalni nas­lov: To Rome with Love

Trajanje: 112 minuta

Žanr: kome­di­ja, dra­ma, romansa

Režija: Woody Allen

Uloge: Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penelope Cruz, Judy Davis

10. – 11.04.2013. u 20:00h   /   Shanghai gypsy
DVD format

Originalni nas­lov: Šangaj

Trajanje: 124 minute

Žanr: dra­ma

Režija: Marko Nabresnik

Uloge: Visar Vishka, Asli Bayram, Senad Bašic

[lang_hr]
OBRAZOVANJE

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč upi­su­je pos­ljed­nju gru­pu teča­ja tali­jan­skog jezi­ka za počet­ni­ke. Tečaj je veri­fi­ci­ra­ni od stra­ne Ministarstva obra­zo­va­nja. Dodatne infor­ma­ci­je i upi­si na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

18. trav­nja dođi­te na semi­nar o samo­oz­drav­lje­nju. Autor i pre­da­vač je Kristijan Kolega. Ulaz je bes­pla­tan, a zbog ogra­ni­če­nog pros­to­ra zain­te­re­si­ra­ni se mora­ju pret­hod­no naj­a­vi­ti. Više infor­ma­ci­ja može­te dobi­ti u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

[/lang_hr]