Svečano otvorenje 6. Monte Librića

18.04.2013.

Svečano otvo­re­nje 6. Monte Librića odr­žat će se u subo­tu, 20. trav­nja 2013., u Zajednici Talijana Pula/ Comunità degli Italiani di Pola (Circolo), Carrarina 1, u Puli, s počet­kom u 11 sati.

Plakat

 

[lang_hr]Svečano otvo­re­nje osmis­lio je Mauricio Ferlin, a u nje­mu će sudje­lo­va­ti Rea Korani i Iris Mošnja, čla­no­vi udru­ge Čarobnjakov šešir, čla­no­vi Teatra Naranča i Baka Librić. 6. Festival dje­čje knji­ge Monte Librić otvo­re­nim će pro­gla­si­ti gra­do­na­čel­nik Grada Pule, Boris Miletić.

[/lang_hr]

 

Nulti dan, posve­ćen knjiž­ni­ča­ri­ma i nak­lad­ni­ci­ma odr­žat će se dan uoči služ­be­nog otvo­re­nja, u petak 19. trav­nja 2013.

Program Nultog dana 19.4.2013.