Travanj POU Poreč

16.04.2013.

KINO – 19. – 20.04.2013. u 20:00h
Argo

Originalni nas­lov: Argo

Trajanje: 120 minuta

Žanr: dra­ma, tri­ler, biograf­ski, povi­jes­ni, politički

Režija: Ben Affleck

Uloge: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman

 

[lang_hr]

OBRAZOVANJE

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč upi­su­je pos­ljed­nju gru­pu teča­ja tali­jan­skog jezi­ka za počet­ni­ke. Tečaj je veri­fi­ci­ra­ni od stra­ne Ministarstva obra­zo­va­nja. Dodatne infor­ma­ci­je i upi­si na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

18. trav­nja dođi­te na semi­nar o samo­oz­drav­lje­nju. Autor i pre­da­vač je Kristijan Kolega. Ulaz je bes­pla­tan, a zbog ogra­ni­če­nog pros­to­ra zain­te­re­si­ra­ni se mora­ju pret­hod­no naj­a­vi­ti. Više infor­ma­ci­ja može­te dobi­ti u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA  „SLAVKO ZLATIĆ“

Osnovna glaz­be­na ško­la ”Slavko Zlatić”, pozi­va dje­cu, koja vole ple­sa­ti i ras­ti uz pokret i ples na AUDICIJU za upis uče­ni­ka u prvi raz­red osnov­ne ško­le suvre­me­nog ple­sa,  u nedje­lju, 28. trav­nja 2013. godi­ne  u 16.30 sati u Maloj sali Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč, uli­ca Aldo Negri 5. (pre­ko puta dje­čjeg Benettona)
Predbilježbe i sve dodat­ne infor­ma­ci­je na tele­fon 452 346.

Razvijajući se kroz pokret i ples  osje­ti­mo svi­jet oko sebe!“

[/lang_hr]