Travanj POUP

08.04.2013.

KINO

10. – 11.04.2013. u 20:00h
Shanghai gypsy

DVD for­mat

Originalni nas­lov: Šangaj

Trajanje: 124 minute

Žanr: dra­ma

Režija: Marko Nabresnik

Uloge: Visar Vishka, Asli Bayram, Senad Bašic

 
12. – 13.04.2013. u 20:00h
Umri muški: Dobar dan za umiranje
Originalni nas­lov: A Good Day to Die Hard

Trajanje: 97 minuta

Žanr: akci­ja, kri­mi, triler

Režija: John Moore

Uloge: Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch, Cole Hauser, Mary Elizabeth Winstead

 

19. – 20.04.2013. u 20:00h
Argo
Originalni nas­lov: Argo

Trajanje: 120 minuta

Žanr: dra­ma, tri­ler, biograf­ski, povi­jes­ni, politički

Režija: Ben Affleck

Uloge: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman

 

OBRAZOVANJE

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč upi­su­je pos­ljed­nju gru­pu teča­ja tali­jan­skog jezi­ka za počet­ni­ke. Tečaj je veri­fi­ci­ra­ni od stra­ne Ministarstva obra­zo­va­nja. Dodatne infor­ma­ci­je i upi­si na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

18. trav­nja dođi­te na semi­nar o samo­oz­drav­lje­nju. Autor i pre­da­vač je Kristijan Kolega. Ulaz je bes­pla­tan, a zbog ogra­ni­če­nog pros­to­ra zain­te­re­si­ra­ni se mora­ju pret­hod­no naj­a­vi­ti. Više infor­ma­ci­ja može­te dobi­ti u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

[lang_hr]OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA  „SLAVKO ZLATIĆ“

Harmonikaški odjel, pozi­va Vas na   6. Dane har­mo­ni­ke   08. – 12. trav­nja 2013.

- pone­dje­ljak, 08. trav­nja 2013. godi­ne od 09,00 sati : Masterclass prof. Igora Krizmana,
Koncertna dvo­ra­na OGŠ  „Slavko Zlatić“, Kandlerova 2,  Poreč[/lang_hr]

 
– uto­rak, 09. trav­nja 2013. godi­ne od 09,00 sati: Masterclass prof. Igora Krizmana,
Koncertna dvo­ra­na OGŠ  „Slavko Zlatić“, Kandlerova 2, Poreč
– sri­je­da, 10.travnja 2013. godi­ne u 18,30 sati: Koncert uče­ni­ka Istarske, Primorsko-goran­ske i Ličko – senj­ske župa­ni­je, Koncertna dvo­ra­na OGŠ  „Slavko Zlatić“, Kandlerova 2, Poreč
– čet­vr­tak, 11.travnja 2013. godi­ne u 19,00 sati: Koncert stu­de­na­ta har­mo­ni­ke Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Koncertna dvo­ra­na OGŠ  „Slavko Zlatić“, Kandlerova 2, Poreč
– petak, 12. trav­nja 2013. godi­ne u 18,00 sati: Koncert uče­ni­ka har­mo­ni­ke OGŠ „Slavko Zlatić“ pri P.O.U. Poreč,  Koncertna dvo­ra­na Područnog odje­la Glazbene ško­le, Rade Končara 79, Vrsar
– ulaz slobodan -