3. Susret koordinatora projekta “A Green World For Everybody”

16.05.2013.

Udruga MMC LUKA pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne  na 3. Susret koor­di­na­to­ra mul­ti­la­te­ral­nog pro­jek­ta škol­skih part­ner­sta­va «A Green World For Everybody- Zeleni svi­jet za sve», koji će se odr­ža­ti danas, 16. svib­nja u Multimedijalnom cen­tru LUKA, s počet­kom u 20 sati.
term_1311605791_1

[lang_hr]Projekt «A Green World For Everybody» se pro­vo­di pod pokro­vi­telj­stvom Europske komi­si­je, u okvi­ru Programa za cje­lo­ži­vot­no uče­nje. Partneri iz 6 europ­skih zema­lja pred­sta­vit će jav­nos­ti svoj rad, zavi­ča­je i rezul­ta­te koje su pos­ti­gli u imple­men­ta­ci­ji projekta.
[/lang_hr]

 
U današ­njem glo­ba­li­zi­ra­nom svi­je­tu, u kojem lju­di raz­li­či­tih naci­onal­nos­ti ima­ju pove­ća­nu potre­bu komu­ni­ci­ra­ti i radi­ti zajed­no, potre­ba za razu­mi­je­va­njem dru­gih kul­tu­ra, nači­na raz­miš­lja­nja i dje­lo­va­nja, pose­bi­ce u pogle­du oču­va­nja oko­li­ša, pos­ta­je od naj­ve­će važ­nos­ti za Europu. U našem pro­jek­tu ‘Zeleni svi­jet za sve’,  uče­ni­ci iz 7 europ­skih zema­lja upus­ti­li su se u iskus­tvo surad­nič­kog uče­nja kroz raz­ne aktiv­nos­ti veza­ne za recik­li­ra­nje, one­čiš­će­nje, glo­bal­no zatop­lje­nje, pošum­lja­va­nje, šted­nju vode i ener­gi­je te kroz vide­okon­fe­ren­ci­je, kon­fe­ren­ci­je, mobil­nos­ti, kam­po­ve, radi­oni­ce i slič­no, uče­ni­ci izgra­đu­ju pri­ja­telj­stva, istra­žu­ju i uče o sva­kod­nev­nim pos­tup­ci­ma i karak­te­ris­ti­ka­ma bri­ge o oko­li­šu na lokal­noj, naci­onal­noj i među­na­rod­noj razi­ni te o kul­tu­ri uče­ni­ka koji žive u dru­gom dije­lu Europe. Učenici su pre­uze­li zada­ću amba­sa­do­ra oko­li­ša koji svo­jim dje­lo­va­njem poku­ša­va­ju osvi­jes­ti­ti svo­je zajed­ni­ce da raz­miš­lja­ju o ‘Ekološkom gra­đans­tvu’ te posred­no o ‘Društvenom blagostanju’.
 
Diljem svi­je­ta pro­ble­mi oču­va­nja oko­li­ša su važ­ni, slo­že­ni, broj­ni i u poras­tu. Jedan od uzro­ka tih pro­ble­ma je i današ­nji način živo­ta. Umjesto da bude­mo samo potro­ša­či, tre­ba­li bismo se pona­ša­ti kao odgo­vor­ni europ­ski gra­đa­ni. Naš pro­jekt nudi ne samo uče­ni­ci­ma nego i uči­te­lji­ma, obi­te­lji­ma i lokal­nim vlas­ti­ma infor­ma­ci­je i nove meto­de za kri­tič­ko sagle­da­va­nje odr­ži­vog razvo­ja, da bi se pove­ća­la svi­jest o tim pro­ble­mi­ma i da bi se dje­lo­va­lo na oču­va­nje zdra­vog okoliša.

 

Foto