Međunarodni dan muzeja

15.05.2013.

U subo­tu, 18. svib­nja, obi­lje­ža­va se Međunarodni dana muze­ja. Ovogodišnji moto gla­si ‘Muzej (memo­ri­ja + kre­ativ­nost) = druš­tve­na promjena’.

fd78d982d7
[lang_hr]Za Međunarodni dan muze­ja u 2013. oče­ku­je se pove­ća­nje bro­ja muze­ja uklju­če­nih u mani­fes­ta­ci­ju u kojoj je proš­le godi­ne sudje­lo­va­lo 32.000 muze­ja iz 129 zema­lja (iz Hrvatske je bilo uklju­če­no 110 muze­ja s pre­ko 300 doga­đa­nja ). Njegovom obi­lje­ža­va­nju ove će se godi­ne pri­dru­ži­ti ins­ti­tu­ci­je koje će sudje­lo­va­ti i u mani­fes­ta­ci­ji Europska noć muze­ja (zaka­za­ne za subo­tu, 18. svib­nja 2013., koju uz Vijeće Europe spon­zo­ri­ra i ICOM. Osim njih, uklju­čit će se i ins­ti­tu­ci­je koje podr­ža­va­ju UNESCO Memory of the World Programme, kako bi i na taj način obi­lje­ži­le svo­ju dva­de­se­tu godiš­nji­cu. Ovogodišnja tema Međunarodnoga dana muze­ja ujed­no je i moto Generalne kon­fe­ren­ci­je ICOM‑a, koja će se odr­ža­ti od 10. – 17. kolo­vo­za u Rio de Janeiru, a na kojoj će se se kroz disku­si­ju, pane­le i pre­zen­ta­ci­je sudi­oni­ka nas­ta­vi­ti istra­ži­va­ti zajed­nič­ka vizi­ja buduć­nos­ti muzeja.[/lang_hr]

 

 

Pregled doga­đa­nja MDM 2013.

 

Izvor

Foto