Međunarodni dan muzeja i Europska noć muzeja u pulskim Svetim Srcima

20.05.2013.

[lang_hr]U subo­tu je pri­god­nim pro­gra­mom  obi­lje­žen Međunarodni dan muze­ja i Europska noć muze­ja u pul­skom Muzejsko-gale­rij­skom pros­to­ru Sveta Srca.Program je odr­žan nave­čer, no tije­kom cije­lo­ga dana posje­ti­te­lji su mogli bes­plat­no raz­gle­da­ti novu izlož­bu Histri u Istri. Vrata Svetih Srca bila su otvo­re­na od 9 do 2 sata iza pono­ći. Tijekom dana izlož­bu je pogle­da­lo više od 700 posje­ti­te­lja.   Osim u izlož­bi, nave­čer su  posje­ti­te­lji  mogli uži­va­ti u nas­tu­pu Darija Marušića koji je izra­dio repli­ke his­tar­skih glaz­ba­la. Replike his­tar­skih ins­tru­me­na­ta mogu se vidje­ti i na izložbi.[/lang_hr]
Posjetitelji SvSrca_Medjunarodni dan muzeja i Europska noc muzeja. Oni koji su se zatek­li u Svetim Srcima ima­li su pri­li­ku pogle­da­ti dram­ski pri­kaz koji je reži­ra­la Petra B. Blašković. Naime, u sklo­pu pro­jek­ta i izlož­be Histri u Istri nas­ta­la je ide­ja oživ­lja­va­nja sce­na iz dje­la „Epulon kralj his­tar­ski“ Antonija Constantina Albertinija, koje je napi­sa­no 1827. godi­ne u Veneciji, a ute­me­lje­no je na utvr­đe­nim povi­jes­nim činje­ni­ca­ma. Prikaz su izve­li čla­no­vi glu­mač­ke sku­pi­ne Istra Inspirita, u koje­mu se doča­ra­va­ju sce­ne i doživ­lja­ji Histra za vri­je­me zavr­š­ne bit­ke s Rimljanima. Program_Nastup glumacke skupine Istra Inspirita_isjecak tragedijeLjubav pre­ma domo­vi­ni, ponos, srča­nost, hra­brost – emo­ci­je su koje pro­ži­ma­ju ovaj krat­ki, ali izra­zi­to sna­žan pri­kaz. Uz glaz­be­nu pod­lo­gu iz radi­oni­ce Marušića, a na ples­nu kore­ogra­fi­ju Andree Gotovine, mla­di su glum­ci oži­vje­li gla­so­ve Histra.  Nakon pri­god­nog pro­gra­ma, posje­ti­te­lji su i dalje dola­zi­li i obi­la­zi­li izlož­bu sve do dva sata iza ponoći.
Publika Medjunarodni dan muzeja i Europska noc muzeja u Svetim Srcima u Puli_Izlozba HistriUIstri_nastup Marusica
Izložba Histri u Istri bit će otvo­re­na do 15. ruj­na, a bit će upri­li­če­ne i broj­ni poprat­ni doga­đa­ji ne bi li se Histri što bolje pri­bli­ži­li gra­đa­ni­ma i broj­nim turis­ti­ma koje Istra usko­ro oče­ku­je. Organizator izlož­be je pul­ski Arheološki muzej, a pro­jekt podu­pi­ru Ministarstvo kul­tu­re, Istarska župa­ni­ja i Grad Pula te Turistička zajed­ni­ca Grada Pule.