Međunarodni dan muzeja u Zavičajnom muzeju poreštine

20.05.2013.

[lang_hr]“Muzej (memo­ri­ja + kre­ativ­nost) = druš­tve­na pro­mje­na” tema je ovo­go­diš­njeg Međunarodnog dana muze­ja, a poreč­ki Zavičajni muzej jedan je od 32 000 muze­ja diljem svi­je­ta koji se uklju­čio u obi­lje­ža­va­nje tog dana. Tako je u čet­vr­tak u Osnovnoj ško­li Poreč pred­stav­ljen pro­jekt “Barok svim čuli­ma” koji je reali­zi­ran tije­kom ove škol­ske godi­ne u surad­nji sa Zavičajnim muze­jem Poreštine – Museo del ter­ri­to­rio parentino.[/lang_hr]

 

Barok svim _ulima

 

U pro­jek­tu su kroz izvan­nas­tav­ne i izvan­škol­ske aktiv­nos­ti sudje­lo­va­li čla­no­vi Mladih knjiž­ni­ča­ra, uče­ni­ci od 5. do 7. raz­re­da, koje vodi knjiž­ni­čar­ka Vesna Milanović. Osnovni cilje­vi pro­jek­ta bili su: pro­uča­va­nje baro­ka putem ljud­skih osje­ti­la, razvi­ja­nje i poti­ca­nje poje­di­nač­nih osje­til­nih spoz­na­ja (vida, miri­sa, slu­ha, oku­sa, dodi­ra) ispo­sob­nos­ti nji­ho­vog usus­tav­lji­va­nja, oču­va­nje i nje­go­va­nje povi­jes­no-kul­tur­ne bašti­ne te poti­ca­nje istra­ži­vač­kog i kre­ativ­nog rada.
Realizirano je neko­li­ko kre­ativ­nih radi­oni­ca kroz koje su sudi­oni­ci pro­jek­ta upoz­na­li povi­jest Poreča u 18. sto­lje­ću, a poseb­no kul­tu­ru sta­no­va­nja, odi­je­va­nja i opho­đe­nja. Na pred­stav­lja­nju je izlo­že­na make­ta gra­da kakav je izgle­dao u 18. sto­lje­ću i  koja je rezul­tat više­mje­seč­nog pro­uča­va­nja lite­ra­tu­re, sta­rih gra­fi­ka i pla­no­va gra­da. Baroknu modu i bon­ton pred­sta­vi­le su sudi­oni­ce pro­jek­ta odje­ve­ne u repli­ke barok­nih halji­na u vlas­niš­tvu Muzeja. Projekt će se nas­ta­vi­ti i u slje­de­ćoj škol­skoj godini.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na sam Međunarodni dan muze­ja, u subo­tu, u Muzeju je odr­ža­na “Muzejska par­la­oni­ca”, pro­jekt koji je osmis­li­la Aleksandra Vinkerlić, muzej­ska peda­go­gi­nja-pri­prav­ni­ca. Riječ je o pro­jek­tu kojim se Muzej uklju­čio u 18. muzej­sku edu­ka­tiv­nu akci­ju “Muzejska pri­ča­li­ce”. U pro­jek­tu su sudje­lo­va­li uče­ni­ci od 5. do 8. raz­re­da Osnovne ško­le Poreč koji su, podi­je­lje­ni u tri tima po pet uče­ni­ka, pro­uča­va­li ponu­đe­ne muzej­ske pred­me­te. Svaki je tim dobio jedan naiz­gled neo­bi­čan pred­met koji se više ne koris­ti sva­kod­nev­no i koji je tre­bao potak­nu­ti maštu dje­ce ne bi li rje­še­nje u konač­ni­ci pred­sta­vi­li u jav­noj debati.

 

Zadatak je bio da ana­li­zi­ra­ju pred­met, okvir­no ga dati­ra­ju, odre­de koris­ni­ka i svr­hu, pre­poz­na­ju mate­ri­jal i način izra­de, a pri­tom su se mogli koris­ti­ti inter­ne­tom. Svaka je gru­pa izra­di­la pre­zen­ta­ci­ju koju je pred­sta­vi­la osta­lim gru­pa­ma bra­ne­ći svo­je teze pred struč­nim žiri­jem sas­tav­lje­nim od struč­nog osob­lja muze­ja i pred­stav­ni­ka nas­tav­ni­ka. Stručni je žiri pra­tio argu­men­ta­cij­sku i pre­zen­ta­cij­sku lini­ju, tim­ski rad i konač­no rje­še­nje te na teme­lju toga donio “pre­su­du”. Za naj­u­vjer­lji­vi­ju i naj­us­pješ­ni­ju gru­pu iza­bra­na je ona koju su čini­li Nikolina Mofardin, Petar Šimunović, Vanesa Tadić, Leonardo Žagar i Ariana Vitko, a koja je kroz svoj rad otkri­la vodir ili tom­bo­lac, odnos­no držač za brus. U otkri­va­nju funk­ci­je škal­di­na, odnos­no gri­ja­ča za kre­vet, veli­ku dozu kre­ativ­nos­ti poka­za­li su sudi­oni­ci dru­ge gru­pe – Stjepan Šimunović, Idni Beganović, Franjo Nujić, Valentina Pantović i Raquel Valentina Greblo. Posebno dobra u argu­men­ti­ra­nju svo­je ide­je bila je tre­ća gru­pa koju su čini­li Dorotea Beraković, Livio Žužić, Teodora Beraković, Stefani Beletić i Laura Mandić, a čiji je zada­ni pred­met bio par tik­vi­ca za uče­nje plivanja.