Program POU Poreč – svibanj

14.05.2013.

KINO:

Žaboglavi Živko
Petak-subo­ta, 17. – 18.05.2013. u 19:00h
SINKRONIZIRAN NA HRVATSKI

Trajanje: 78 minuta

Žanr: ani­mi­ra­ni, kome­di­ja, obiteljski

Režija: Peter Dodd

 

[lang_hr]

Viktoru zbi­lja nije lako živje­ti u malom mir­nom gra­di­ću – mora slu­ša­ti odras­le, a gnja­vi ga i lokal­ni nasil­nik Žaboglavi Živko. Kada saz­na da cir­kus sti­že u nji­hov grad, dese­to­go­diš­nji Viktor je odu­šev­ljen i namje­ra­va nas­tu­pi­ti u toč­ki sa svo­jim psom. No, to će se poka­za­ti kao vrlo težak podvig jer mu lokal­ni nasil­nik – ‘dosad­ni i glu­pi’ Žaboglavi Živko namje­ra­va pomr­si­ti pla­no­ve. Viktor sku­pa sa svo­jim sim­pa­tič­nim i raz­no­vr­s­nim pri­ja­te­lji­ma odlu­či konač­no sta­ti na kraj mal­tre­ti­ra­nju te će se uz pomoć mašte, hra­bros­ti i geni­jal­nih ide­ja poku­ša­ti jed­nom zauvi­jek rije­ši­ti napor­nog nasilnika.

[/lang_hr]

 

 
Jack ubo­ji­ca divova

Petak-subo­ta,  17. – 18.05.2013. u 20:30h

Trajanje: 114 minuta

Žanr: akci­ja, avan­tu­ra, fantastika

Režija: Bryan Singer

Uloge: Nicholas Hoult, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Bill Nighy, Ian McShane

 

Drevni rat izme­đu lju­di i divo­va dobi­va novo poglav­lje kada mla­di far­mer slu­čaj­no otvo­ri por­tal koji pove­zu­je ova dva suprot­na svi­je­ta. Akcijska fan­tas­tič­na pri­ča o ratu koji oživ­lja­va kada mla­di far­mer Jack (Nicholas Hoult) slu­čaj­no otvo­ri vra­ta izme­đu našeg svi­je­ta i straš­nog svi­je­ta divo­va. Pušteni na Zemlju po prvi puta nakon mno­go sto­lje­ća i sa snaž­nom željom da ju osvo­je, divo­vi su okrut­ni i nemi­lo­srd­ni u svo­jim poho­di­ma. Sada je na Jacku da se bori za spas kra­ljev­s­tva, svo­je lju­de i lju­bav prin­ce­ze te će se sprem­no suoči­ti sa rat­ni­ci­ma za koje je mis­lio da pos­to­je samo u legendama.