Arhiv migracije Sabine Damiani

11.06.2013.

[lang_hr]U Muzeju Grada Umaga u pone­dje­ljak, 10. lip­nja otvo­rio se mul­ti­me­di­jal­ni art kon­cept u tri dije­la Sabine Damiani pod nazi­vi­ma Altrove, Gdje odavdje/Dove da qui, i WeTRANSFAIR. Umjetničke stra­te­gi­je Sabine Damiani su komu­ni­ka­ci­ja u nepres­ta­nom pokre­tu kroz vri­je­me i pros­tor kroz raz­li­či­te medi­je crte­ža, kola­ža i ins­ta­la­ci­ja, te foto­gra­fi­je kroz izra­zi­tu autor­sku osob­nost, temat­sku jas­no­ću, pro­fi­nje­nu osje­ćaj­nost i pre­poz­nat­lji­vo stil­sko ozra­čje bez obzi­ra na izved­be­ne fine­se. Tema izlož­be je migra­ci­ja i osta­ci pri­vre­me­nih bora­vi­šta u oči­štu umjet­ni­ce. Izložba je otvo­re­na do 30. lip­nja. 2013. godine.[/lang_hr]

ARHIV MIGRACIJE cover

Izvor

Foto