Drugi dan 15. Media Mediterranea na Forumu

24.06.2013.

[lang_hr]Večeras u 21 sati na Forumu u sklo­pu 15. Media Mediterranea, nas­tu­pit će per­for­ming gru­pa Kamp iz Karlovca ples­nim per­for­man­som Kuhinja za 5 koji je svo­ju pre­mi­je­ru imao na sed­mom izda­nju fes­ti­va­la Nepokoreni grad.
Performing gru­pa Kamp dje­lu­je u Karlovcu od 2006. godi­ne.  Kroz godi­ne saz­ri­je­va­nja, Kamp se nado­gra­đu­je dru­ga­či­jim ide­ja­ma i pris­tu­pi­ma, kako na ulič­nim i raz­nim otvo­re­nim urba­nim pros­to­ri­ma na kojem nas­tu­pa, tako i u pokre­ti­ma i kore­ograf­skim zamis­li­ma. “Kuhinja za 5“ je svo­je­vr­s­ni ples­ni igro­kaz s ukra­si­ma glu­mač­ke izra­žaj­nos­ti: ples­no per­for­mer­ska gru­pa Kamp sla­vi svoj sed­mi rođen­dan. Performerice zaokup­lje­ne ispit­nim pro­ble­mi­ma, zabo­rav­lja­ju na datum i nesva­ki­daš­nju obljet­ni­cu te u ples­noj str­ci, zbr­ci i umo­ru, kre­ću na zacr­ta­ni pothvat.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Slijedi glaz­be­ni per­for­man­ce koji će izves­ti Marko Grbac Knapić a koji uklju­ču­je rado­ve polaz­ni­ka nas­ta­lih na radi­oni­ci “Zvukovi Rojca” odr­ža­noj ovog pro­lje­ća u Rojcu. Naglasak radi­oni­ce bio je na kon­cep­tu 6 kato­va zgra­de Rojca i nji­ho­vih zvu­ko­va koji su ins­pi­ra­ci­ja  ili pola­ziš­na toč­ka za stva­ra­nje glaz­be u Abletonu. Audio zapi­som spe­ci­fič­nog mjes­ta – kato­va zgra­de Rojca, dobi­ve­na je pola­ziš­na toč­ka (tona­li­tet, ritam, har­mo­ni­ja, itd..) od koje su kas­ni­je nas­ta­le sklad­be koje će se pre­zen­ti­ra­ti u polu­sat­nom per­for­man­su. Polaznici ove radi­oni­ce koris­ti­li su raču­nal­ni pro­gram Ableton kao alat za audio pro­duk­ci­ju u pris­tu­pu kre­ira­nja glaz­be ins­pi­ri­ra­ne oko­li­nom, kato­vi­ma, pros­to­rom Rojca, nje­go­vom praz­ni­nom ali i i živošću.[/lang_hr]

 

zvukovi rojca2

 

Izvor

Foto