Natječaj za edukaciju menadžera, predstavnika umjetničkih i civilnih organizacija u kulturnom sektoru

27.06.2013.

[lang_hr]Ministarstvo kul­tu­re RH i DeVos Institut osno­van pri Kennedy Centru iz Washingtona ras­pi­su­ju natje­čaj za bes­plat­nu edu­ka­ci­ju nami­je­nje­nu mena­dže­ri­ma u kul­tur­nom sek­to­ru, pred­stav­ni­ci­ma umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja, kul­tur­nih ins­ti­tu­ci­ja ili orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva. Natječaj je otvo­ren do 19. srp­nja 2013. godine.[/lang_hr]

ministarstvo_kulture

Izvor

Foto