Predavanje o pravima i položaju osoba s intelektualnim teškoćama

05.06.2013.

[lang_hr]Udruga za pomoć oso­ba­ma s men­tal­nom retar­da­ci­jom Istarske župa­ni­je u surad­nji sa Zakladom za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva orga­ni­zi­ra pre­da­va­nje o pra­vi­ma i polo­ža­ju oso­ba s inte­lek­tu­al­nim teškoćama u Hrvatskoj.  Aktivnosti će se odr­ža­ti u sri­je­du, 12. lip­nja 2013. godi­ne u pros­to­ru “Dnevnog borav­ka” CGU Rojc (pri­zem­lje), na adre­si Gajeva 4, s počet­kom u 10,00 sati. Ovim putem pozi­va­mo sve zain­te­re­si­ra­ne da pri­sus­tvu­ju pre­da­va­nji­ma na temu ‘Samozastupanje oso­ba s inte­lek­tu­al­nim teškoćama’ te ‘Izrada lako razum­lji­vih (easy to read) mate­ri­ja­la’ koja je nami­je­nje­na svi­ma koji se u svo­jem radu susreću s oso­ba­ma s teškoćama (usta­no­va­ma, orga­ni­za­ci­ja­ma, pojedincima).[/lang_hr]

zajedno-smo-jaci-feat

 

Foto