“PULSKI FORUM – Festival Kazališta potlačenog” počinje s parolom “Dobrodošli u Hotel EUROpa”.

07.06.2013.

[lang_hr]Šesti po redu “PULSKI FORUM – Festival Kazališta potla­če­nog” s paro­lom “Dobrodošli u Hotel EUROpa” odr­žat će se u Puli od 20. do 28. lip­nja u Istarskom narod­nom kaza­li­štu – Gradskom kaza­li­štu Pula, Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula i Kinu Valli.

Europa je pred vra­ti­ma. Ili je Hrvatska pred vra­ti­ma Europe? 1. srp­nja povi­jes­ni je datum za našu zem­lju, a samo dese­tak dana rani­je u Puli zapo­či­nje šes­ti po redu “PULSKI FORUM – Festival Kazališta potla­če­nog” s paro­lom “Dobrodošli u Hotel EUROpa”. PF se orga­ni­zi­ra u sklo­pu 18. Međunarodnog kaza­liš­nog fes­ti­va­la mladih.

PULSKI FORUM jedi­ni je fes­ti­val u Hrvatskoj posve­ćen kaza­li­štu Augusta Boala. Kroz radi­oni­ce, pre­da­va­nja i pred­sta­ve pro­go­vo­rit ćemo o mno­gim aktu­al­nim temama.[/lang_hr]

timthumb.php

Izvor

Foto