LitLink festival ili “Književna karika” 26. 9. u Puli

23.09.2013.

[lang_hr]26. ruj­na u Puli star­ta prvo izda­nje LitLink fes­ti­va­la ili “Književne kari­ke” s rela­ci­ja­ma „Croatia-link-USA“ u kojem će ame­rič­ki i hrvat­ski pis­ci te ured­ni­ci i izda­va­či s ame­rič­ke neo­vis­ne sce­ne, ali i dru­gi gos­ti  u tri gra­da (u Puli 26. 9., Rijeci 27. 9. i Zagrebu 28. 9.) odr­ža­ti knji­žev­ne večeri.[/lang_hr]

 

1236904_425183820926377_134954763_n

 

[lang_hr]«Književna kari­ka» ili LitLink fes­ti­val teži, ne samo doga­đaj­nos­ti i obo­ga­ći­va­nju kul­tur­ne ponu­de naših gra­do­va, nego i dugo­roč­nim efek­ti­ma u ino­zem­nom pla­sma­nu hrvat­ske knji­žev­nos­ti. Uz pred­stav­lja­nje stra­nih i doma­ćih auto­ra, fes­ti­val se para­lel­no usmje­ra­va i na pro­mo­ci­ju doma­će knji­žev­ne sce­ne kod stra­nih ured­ni­ka i izda­va­ča, u ovom slu­ča­ju ame­rič­kih, koji su nje­go­vi jed­na­ko važ­ni gos­ti. To je spe­ci­fič­na raz­li­ka ovog festivala.[/lang_hr]

 

[lang_hr]Na čita­nji­ma u tri gra­da (Pula, Rijeka, Zagreb) doma­ća će publi­ka ima­ti pri­li­ke otkri­ti iznim­no zanim­lji­ve, dosad nepre­ve­de­ne auto­re, a zna­ča­jan broj hrvat­skih auto­ra pred­sta­vit će svoj rad, kako publi­ci, tako i zain­te­re­si­ra­nim stra­nim gostima.[/lang_hr]

 

[lang_hr]LitLink fes­ti­val teži dvo­s­mjer­noj raz­mje­ni novih infor­ma­ci­ja i dugo­roč­nim efek­ti­ma na pla­nu pla­sma­na hrvat­ske knji­žev­nos­ti u svijet.

Program:

Pula, Galerija Makina, 26.9., 20,00h – 22,30h
Čitaju: Buzz Poole, Slađana Bukovac, Tao Lin, Neven Ušumović, Heidi Julavits, Gordan Nuhanović, James Hopkin, Vladimir Stojsavljević, Ernesto Estrella, Drago Orlić

Rijeka, Zvjezdarnica, 27.9., 20,00h – 23,00h
Gaston Bellemare – pre­da­va­nje: Što je festival
Čitaju: Tea Tulić, Tao Lin, Bekim Sejranović, Buzz Poole, Drago Glamuzina, Heidi Julavits, Nikola Petković, Ernesto Estrella, Vedrana Rudan

Zagreb, Kino Grič, 28.9., 18,00h – 23,00h
18h – Richard Nash – pre­da­va­nje: Budućnost knji­ge i izdavaštva
19h – John O’Brien, Elianna Kan, Heidi Julavits, Buzz Poole – Književno-izda­vač­ka sce­na i pri­je­vo­di u Americi
20h – čita­ju: Renato Baretić, Tao Lin, Damir Karakaš, James Hopkin, Marinko Koščec, Buzz Poole, Vlado Bulić, Heidi Julavits, Sibila Petlevski, Zoran Ferić, Ernesto Estrella…

Uz pro­gram za publi­ku ino­zem­nim gos­ti­ma Bit će odr­ža­na i inter­na predavanja/prezentacije hrvat­ske proz­ne i pjes­nič­ke scene.

Organizator fes­ti­va­la je Hrvatsko druš­tvo pisa­ca (HDP), a kon­cep­ci­ju fes­ti­va­la osmis­lio je Robert Perišić.[/lang_hr]

1229900_424298654348227_915344544_n

Izvor

Foto