Poziv na filmske radionice za djecu, srednjoškolce, umirovljenike i NGO promo

27.09.2013.

[lang_hr]Blank_filmski inku­ba­tor, udru­ga čla­ni­ca Hrvatskog film­skog save­za, već deset godi­na orga­ni­zi­ra film­ske radi­oni­ce diljem Hrvatske. Blankovi fil­mo­vi bili su u kon­ku­ren­ci­ji film­ski fes­ti­va­la u Zagrebu, Motovunu, Puli, Locarnu, Tampereu, Trstu. Riječ je o film­skim radi­oni­ca­ma za sve uzras­te (dje­cu, sred­njo­škol­ce, gra­đans­tvo, umi­rov­lje­ni­ke). Novina su radi­oni­ce “Srednjoškolci za sred­njo­škol­ce” koju samos­tal­no vode iskus­ni sred­njo­škol­ci te radi­oni­ca NGO pro­mo posve­će­na civil­nom sek­to­ru u kojoj se obra­đu­je kako napra­vi­ti dobar pro­mo video. Radionica za dje­cu, sred­njo­škol­ce, umi­rov­lje­ni­ke i NGO pro­mo su besplatne![/lang_hr]

 

[lang_hr]Blankove film­ske radi­oni­ce su: počet­na film­ska radi­oni­ca za gra­đans­tvo (pri­ja­ve se pri­ma­ju do 5.11.), počet­na film­ska radi­oni­ca za dje­cu (pri­ja­ve do 8.11.), radi­oni­ca “Srednjoškolci za sred­njo­škol­ce” (pri­ja­ve do 7.11.), počet­na film­ska radi­oni­ca za umi­rov­lje­ni­ke (pri­ja­ve do 5.11.) i napred­na radi­oni­ca digi­tal­ne mon­ta­že (pri­ja­ve do 8.11.), radi­oni­ca: NGO pro­mo ( pri­ja­ve do 14.11.).[/lang_hr]

 

[lang_hr]
Sve počet­ne radi­oni­ce obu­hva­ća­ju: uvod u krat­ki film (gle­da­nje krat­kih fil­mo­va i disku­si­je), sce­na­rij (od ide­je do knji­ge sni­ma­nja), kameru/rasvjetu (fres­nel ras­vje­ta, rad s izmje­nji­vim pri­me objek­ti­vi­ma te HD i DSLR kame­rom), zvuk (rad s mik­se­tom, pecalj­kom i usmje­re­nim mikro­fo­ni­ma), mon­ta­žu (osno­ve sof­tve­ra, efek­ti, kolor korek­ci­ja, eks­por­ta­nje), pro­duk­ci­ju i rad s glum­ci­ma. Svaki od sudi­oni­ka napra­vi­ti će sce­na­rij, a po naj­bo­ljim sce­na­ri­ji­ma sni­ma­ju se krat­ki fil­mo­vi. Radi se s vrhun­skom opre­mom u HD formatu.[/lang_hr]

 

[lang_hr]
Polaznici će po zavr­šet­ku radi­oni­ce ste­ći temelj­no prak­tič­no zna­nje za rad na fil­mu. Voditelji radi­oni­ca su pro­fe­si­onal­ni fil­ma­ši s dugo­go­diš­njim iskus­tvom: Sonja Tarokić, Hana Jušić, Toni Skorić, Dario Juričan, Igor Jelinović i Daniel Bakotić. Više infor­ma­ci­ja o radi­oni­ca­ma:  www.filmskeradionice.org[/lang_hr]

index

Izvor

Foto