Predložena pulska Kulturna strategija 2014. – 2020.

24.10.2013.

[lang_hr]Danas, 24. lis­to­pa­da 2013., zaka­za­na je sjed­ni­ca pul­skog Gradskog vije­ća na kojoj će se odlu­či­va­ti o pri­jed­lo­zi­ma Kulturne stra­te­gi­je gra­da Pule za raz­dob­lje od 2014. do 2020. godi­ne. Na juče­raš­njoj kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re gra­do­na­čel­nik Boris Miletić pred­sta­vio je tri­de­se­tak aka­ta done­se­nih u raz­dob­lju od 12. do 22. lis­to­pa­da, pa se danas može oče­ki­va­ti i rje­še­nje o otva­ra­nju novog. tj. sta­rog odje­la za kul­tu­ru Grada Pule kojeg je u veli­koj mje­ri i naj­a­vio Nacrt kul­tur­ne stra­te­gi­je a koji su izra­di­li soci­olo­zi Davor Mišković i Egdar Buršić u srp­nju ove godi­ne. Nakon srpanj­skog pred­stav­lja­nja Nacrta kul­tur­ne stra­te­gi­je koji je bio izra­zi­to loše posje­ćen od stra­ne kul­tur­nja­ka, samo je šest pri­mjed­bi sti­glo na adre­su Grada Pule elek­tron­skim putem, a kako navo­di Glas Istre, pot­pi­sa­ni su Miodrag Kalčić, Jasminko Balenović, Filip Zoričić, Udruga Metamedija, Gradska orga­ni­za­ci­ja SDP‑a i Istarsko narod­no kaza­li­šte-Gradsko kaza­li­šte Pula.

O raz­lo­zi­ma mini­mal­ne gra­đan­ske par­ti­ci­pa­ci­je u druš­tve­no-kul­tur­nim i poli­tič­kim pro­ce­si­ma ovo­ga gra­da može se ras­prav­lja­ti jesu li znak viso­kog razi­ne sudje­lo­va­nja ključ­nih akte­ra u kul­tu­ri u kre­ira­nju tek­s­ta ovog doku­men­ta ili simp­tom teške apa­ti­je i (ne)povjerenja u poli­tič­ki sus­tav ili tek kro­ni­čan nedos­ta­tak zago­va­rač­kih kapa­ci­te­ta akte­ra u boj­nom polju kojeg zove­mo općim ime­nom “kultura”.[/lang_hr]

1775-Lexington

Izvor

Foto