Izložba „Sedam gladnih godina“ Elvisa Bertona u riječkoj Galeriji Kortil

24.02.2014.

 

[lang_hr]U sri­je­du, 26. velja­če u 20 sati u gale­ri­ji Kortil u Rijeci otva­ra se samos­tal­na izlož­ba pazin­skog likov­nog umjet­ni­ka Elvisa Bertona “Sedam glad­nih godi­na”. Riječ je o vizu­al­no-zvuč­noj ins­ta­la­ci­ji koju Berton pre­mi­jer­no pred­stav­lja jav­nos­ti, a sas­to­ji se od sedam metal­nih skul­p­tu­ra kra­va u pri­rod­noj veli­či­ni te 35-minut­nog ton­skog zapi­sa kra­va kojeg je autor sni­mio u Savičenti u šta­li Darka Pekice iz umjet­nič­ke sku­pi­ne Šikuti Machine i na jed­nom seoskom ima­nju u zase­oku Bregi u sre­diš­njoj Istri.  Izložbu će otvo­ri­ti povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti Vilma Bartolić. Izložba je reali­zi­ra­na uz pot­po­ru Grada Rijeke i Istarske županije.[/lang_hr]

unnamed (1)

 

Izvor

Foto