Predstavljanje Andreja Korovljeva u Pulskoj filmskoj tvornici

05.02.2014.

[lang_hr]Dvama doku­men­tar­nim filmovima,“Godine hrđe” i “Una Storia Polesana”, u Klubu Pulske film­ske tvor­ni­ce ovo­ga čet­vrt­ka, 6. velja­če 2014. godi­ne,  u 20 sati pred­sta­vit će se pul­ski reda­telj Andrej Korovljev, koji  u ovom tre­nut­ku sni­ma biograf­sko-glaz­be­ni doku­men­ta­rac posve­ćen Branku Črncu Tusti, nedav­no pre­mi­nu­lom fron­t­ma­nu pul­skog punk-rock ban­da Kud Idijoti. Razgovor s auto­rom mode­ri­rat će Marko Zdravković-Kunac, sudi­onik zagre­bač­ke doku­men­tar­no-akti­vis­tič­ke sce­ne s kra­ja 90-tih.[/lang_hr]

[lang_hr]Andrej Korovljev rođen je u Puli 1970. godi­ne. U Puli je zavr­šio sred­nju ško­lu, stu­di­rao je stro­jar­stvo u Zagrebu, a 1995. odla­zi u London, gdje stu­di­ra film­sku reži­ju na Westminsterskom sve­uči­li­štu. Vrativši se u Hrvatsku, zapo­či­nje svo­ju pro­fe­si­onal­nu kari­je­ru, reži­ra­njem neko­li­ko krat­kih fil­mo­va, doku­men­ta­ra­ca, TV-emi­si­ja i glaz­be­nih video spo­to­va. Dokumentarac “Una Storia Polesana” reži­rao je 1999., a 2000. godi­ne dovr­šio je doku­men­ta­rac “Godine hrđe” s kojim osva­ja Nagradu za naj­bo­lji doku­men­tar­ni film, Nagradu “Jelena Rajković” za naj­bo­ljeg mla­dog reda­te­lja i Nagradu za naj­bo­lju mon­ta­žu na Danima hrvat­skog fil­ma. Režirao je i neko­li­ko sto­ti­na rek­la­ma za veli­ke hrvat­ske i ino­zem­ne naru­či­te­lje. Njegove rek­la­me, doku­men­tar­ci i glaz­be­ni video spo­to­vi višes­tru­ko su nagra­đe­ni hrvat­skim i među­na­rod­nim nagra­da­ma. Korovljev je član Društva hrvat­skih film­skih redatelja.[/lang_hr]

[lang_hr]Više infor­ma­ci­ja doz­naj­te ovdje.[/lang_hr]

 

andrej

[lang_hr]Izvor[/lang_hr]

[lang_hr]Foto[/lang_hr]