Nova knjiga Biblioteke Monte Librić||Il nuovo libro della biblioteca Monte librić

25.03.2014.

[lang_hr]Nova sli­kov­ni­ca “Ponoć u par­ku 52”, pul­skih auto­ra Vanje Markovića i Vibora Juhasa, bit će pred­stav­lje­na 26. trav­nja u Circolu na 7. Monte Libriću. [/lang_hr]

[lang_hr]Knjigu će biti mogu­će pri­ba­vi­ti rani­je, i to već od 27. ožuj­ka kada kre­će pret­pro­da­nja knji­ge putem inter­ne­ta. Online narudž­bom sli­kov­ni­ca će se moći kupi­ti po cije­ni od 55 kuna, dok je redov­na cije­na 95 kn.[/lang_hr]

[lang_hr]Prednarudžba vršit će se na inter­net stra­ni­ci Monte Librića, uz moguć­nost “lis­ta­nja” dije­lo­va knji­ge. Predprodaja tra­je do 20. trav­nja. [/lang_hr]

[lang_it]Il nuovo albo illus­tra­to “Ponoć u par­ku 52” (“Mezzanotte nel par­co 52”) degli auto­ri pole­sa­ni Vibor Juhas  e Vanja Marković  ver­rà pre­sen­ta­to il 26 apri­le nel Circolo nell’ambito del set­ti­mo Monte Librić.

Il libro potrà esse­re acqu­is­ta­to anc­he pri­ma tra­mi­te il sito di Monte Librić, dal 27 mar­zo al 20 apri­le, per un pre­zzo più conve­ni­en­te di 55 kune. Dopo il 20 apri­le il libro cos­terà 95 kune.[/lang_it]

Naslovnica-1.jpg.435x0_q85

 

Izvor

Slika