TV VIKEND (28. – 30. 03.)

28.03.2014.

Psihijatar

PSIHIJATAR (HTV 1, petak, 01.00)

Kevin Spacey glu­mi slav­nog psi­hi­ja­tra iz Los Angelesa koji dije­li savje­te dru­gi­ma, ali se teško nosi s osob­nom tra­ge­di­jom. Zanimljiva dra­ma reda­te­lja Jonasa Patea, a naro­čit je adut Spacey u glav­noj ulozi.

 

MALCOLM X (HTV 1, subo­ta, 23.35)

Jedan od naj­poz­na­ti­jih i naj­am­bi­ci­oz­ni­jih fil­mo­va slav­nog afro­ame­rič­kog reda­te­lja Spikea Leeja, koji kroz pri­ču o bor­cu pro­tiv ras­ne dis­kri­mi­na­ci­je raz­ra­đu­je svo­ju veli­ku temat­sku opse­si­ju neprav­da­ma u suvre­me­nom ame­rič­kom društvu.

 

AMBASADOR (HTV 2, subo­ta, 22.25)

Provokativan doku­men­ta­rac dan­skog novi­na­ra Madsa Bruggera o korup­ci­ji u jed­noj afrič­koj državi.

 

NOĆ I GRAD (HTV 3, subo­ta, 09.00)

Sjajan film noir veli­kog Julesa Dassina, koji je nakon 2. svjet­skog rata ste­kao repu­ta­ci­ju izvr­s­nim kri­mi­ći­ma snim­lje­nim u iznim­no realis­tič­nim ambi­jen­ti­ma. U ovom slu­ča­ju radi se o sit­nom vara­li­ci (Richard Widmark) koji dje­lu­je u lon­don­skom podzemlju.

 

DJEVIČANSKI IZVOR (HTV 3, nedje­lja, 20.00)

Ciklus Bergmanovih fil­mo­va nas­tav­lja se ovom iznim­no muč­nom pri­čom o zlo­či­nu i kaz­ni. Max von Sydow izvan­re­dan je u ulo­zi nemi­lo­srd­nog izvr­ši­te­lja “prav­de”.

 

 

E. L.