Javni poziv za autore/ice romana i knjiga kratkih priča

07.04.2014.

[lang_hr]Izdavačka kuća Hena Com obja­vi­la je jav­ni poziv za auto­ri­ce i auto­re roma­na i knji­ga krat­kih pri­ča bez for­mal­nog ogra­ni­če­nja roka za jav­lja­nje, ali savje­tu­je se pri­ja­va dok je još u tije­ku natje­čaj za pot­po­re Ministarstva kul­tu­re koji istje­če 2. svibnja.[/lang_hr]

[lang_hr]Na natje­čaj se mogu pri­ja­vi­ti dovr­še­ni roma­ni ili knji­ge krat­kih pri­ča na hrvat­sko­me jezi­ku te u obzir dola­ze isklju­či­vo auto­ri­ce i auto­ri koji su dosad već obja­vi­li bar jed­nu proz­nu knji­gu koja je bila popra­će­na pozi­tiv­nom kri­ti­kom i recep­ci­jom u tiska­nim medi­ji­ma ili na inter­net­skim por­ta­li­ma. [/lang_hr]

[lang_hr]Rukopis ne smi­je biti pret­hod­no nig­dje objav­ljen, ni u tiska­nom ni u elek­tro­nič­kom obli­ku.[/lang_hr]

[lang_hr]Nakon što se raz­mo­tri sva­ka pris­ti­gla pri­ja­va, kon­tak­ti­rat će se poje­di­ni autori/ice, sa zah­tje­vom za dos­ta­vu cje­lo­vi­tog ruko­pi­sa djela.

Nakon ana­li­ze dos­tav­lje­nog ruko­pi­sa, ako isti zado­vo­lja­va kri­te­ri­je, autor/ica (ili više njih) dobit će ponu­du za obja­vu knji­ge kod izda­va­ča Hena Com.[/lang_hr]

[lang_hr]Više infor­ma­ci­ja o natje­ča­ju potra­ži­te na face­bo­ok stra­ni­ci Hene Com.[/lang_hr]

421977_374361569247673_1680774903_n

Izvor

Slika