Predavanje Korada Korlevića u Umagu||LA CONFERENZA DI KORADO KORLEVIĆ A UMAGO

29.04.2014.

 

[lang_hr]U sklo­pu pro­jek­ta Zelena knjiž­ni­ca Društva bibli­ote­ka­ra Istre, 30. trav­nja u 20 sati, astro­nom, istra­ži­vač i edu­ka­tor Korado Korlević odr­žat će pre­da­va­nje u Gradskoj knjiž­ni­ci Umag pod nas­lo­vom “Ušće rije­ke Mirne: (mogu­ći) eko­lo­ški biser sje­ver­nog Jadrana”.

Uz broj­ne foto­gra­fi­je autoh­to­nih bilj­nih i živo­tinj­skih vrsta, avio i sate­lit­ske snim­ke rječ­nog toka, Korlević će pri­bli­ži­ti pro­ble­ma­ti­ku veza­nu uz umjet­ni tok Mirne i opi­sa­ti alter­na­tiv­na rje­še­nja kako bi se zašti­tio živi svi­jet ovog područja.[/lang_hr]

[lang_it]La Biblioteca civi­ca Umago, in ambi­to del pro­get­to Zelena knjiž­ni­ca dell’Associazione bibli­ote­ca­ri istri­ani, orga­ni­zza la con­fe­ren­za del­l’as­tro­no­mo, ricer­ca­to­re e edu­ca­to­re Korado Korlević, inti­to­la­ta “La foce del fiume Quieto: (even­tu­ale) per­la eco­lo­gi­ca dell’Adriatico settentrionale”.

Korlević ten­terà di illus­tra­re (con nume­ro­se imma­gi­ni di spe­cie ani­ma­li e vege­ta­li autoc­to­ne e ripre­se aeree del cor­so del fiume) la pro­ble­ma­ti­ca del cor­so arti­fi­ci­ale del fiume Quieto e des­cri­ver­ci solu­zi­oni alter­na­ti­ve che han­no come sco­po la sal­va­gu­ar­dia del suo ecosistema.

La con­fe­ren­za si ter­rà mer­co­ledì 30 apri­le 2014, alle ore 20:00. [/lang_it]

korado

 

Izvor

Slika