“Samo ne opet” skate contest u Fažani!||CAMPIONATO DI SKATEBOARD “SAMO NE OPET” A FASANA

14.04.2014.

[lang_hr]Skate con­test “Samo ne opet”, opet je u Fažani i to već šes­tu godi­nu zare­dom. Ovogodišnju por­ci­ju dobre zaba­ve i ska­te­bor­da­nja može­te pro­na­ći na fažan­skom ska­te­par­ku u subo­tu, 3. svib­nja. Organizator je Skateboard klub August Šenoa koji je već dulje vri­je­me nosi­telj ska­te­bo­ard sce­ne u Fažani i široj oko­li­ci, a ovo je pro­jekt koji se tra­di­ci­onal­no odr­ža­va za prvi maj ili praz­nik rada.

Uskoro sli­je­di više infor­ma­ci­ja o samom even­tu, a do tada se zado­vo­lji­te služ­be­nim pla­ka­tom even­ta u nastavku.[/lang_hr]

[lang_it]L’Associazione August Šenoa orga­ni­zza, il ses­to anno di segu­ito, il cam­pi­ona­to di Skateboard, che si ter­rà il 3 mag­gio pre­sso lo ska­te­park a Fasana. [/lang_it]

Samo-ne-opet_PLAKAT-535x687

 

Izvor

Slika