TV VIKEND (18. – 20. 04.)

18.04.2014.

Biutiful

BIUTIFUL (HTV 1, petak, 01.15)

Meksički reda­telj Alejandro González Iñárritu reži­rao je 2010. ovaj film kao naj­tu­rob­ni­je dje­lo u svo­jem opu­su, bave­ći se očaj­ni­kom iz Barcelone (Javier Bardem) koji odra­đu­je pos­lo­ve na crno i bri­ne o vlas­ti­toj dje­ci. Iako je u ovom fil­mu reda­telj napus­tio svoj pre­poz­nat­ljiv nara­tiv­ni stil (tri uspo­red­ne pri­če), riječ je o iznim­no potres­nom i snaž­nom ostvarenju.

NA OKUCI RIJEKE (HTV 1, subo­ta, 07.30)

Jedan od naj­poz­na­ti­jih i naj­us­pje­li­jih ves­ter­na veli­kog ame­rič­kog reda­te­lja Anthnonyja Manna. James Stewart je biv­ši odmet­nik i vodič kara­va­ne dos­lje­ni­ka na Zapad.

BERLIN EXPRESS (HTV 3, subo­ta, 09.00)

Majstor noira Jacques Tourneur autor je ovog zanim­lji­vog ostva­re­nja čije se rad­nja odvi­ja u nepo­sred­nom pos­li­je­rat­nom razdoblju.

GOSPODIN DEEDS IDE U GRAD (HTV 1, nedje­lja, 07.45)

Gary Cooper glu­mi nas­lov­ni lik u ovom kla­si­ku Franka Capre o suko­bu moral­nog čovje­ka s lice­mjer­nim i pok­va­re­nim društvom.

PRIČA O GLENNU MILLERU (HTV 3, nedje­lja, 20.00)

Drugi film ovog viken­da u kojem sura­đu­ju Anthony Mann i James Stewart, a riječ je o vrs­noj biograf­skoj dra­mi posve­će­noj slav­nom jazz glazbeniku.

Elvis Lenić