TV vikend (26. i 27. travnja)

25.04.2014.

Daleka zemlja

DALEKA ZEMLJA (HTV 1, subo­ta, 07.30)

Jedan od pet ves­ter­na reda­te­lja Anthonyja Manna u koji­ma je glu­mio James Stewart. Radnja se odvi­ja kra­jem 19. sto­lje­ća tije­kom zlat­ne groznice.

KRALJ LEAR (HTV 3, subo­ta, 16.00)

Veliki ruski reda­telj Grigorij Kozincev sni­mio je 1971. ovu izvr­s­nu ekra­ni­za­ci­ju zna­me­ni­tog dram­skog koma­da W. Shakespearea, koja je ujed­no i nje­gov dos­to­jan opro­štaj od film­ske režije.

OTELO (HTV 3, subo­ta, 18.10)

Još jed­na ekra­ni­za­ci­ja Shakespearea od stra­ne ruskih reda­te­lja, koju je 1955. reži­rao Sergej Jutkevič, dok je nas­lov­nu ulo­gu odi­grao Sergej Bondarčuk.

KROZ TAMNO OGLEDALO (HTV 3, nedje­lja, 20.00)

Klasik Ingmara Bergmana, nagra­đen Oscarom za stra­ni film 1962. godi­ne, u koje­mu tema­ti­zi­ra odnos liječ­ni­ka (Max von Sydow) i nje­go­ve dušev­no obo­lje­le supru­ge (Harriet Andersson).

 

E. L.