Ususret smaku svijeta

16.04.2014.

TV: MELANKOLIJA, reda­telj Lars von Trier 

Melankolija

Slavni dan­ski reda­telj Lars von Trier kod broj­nih gle­da­te­lja uži­va sta­tus naj­ve­ćeg suvre­me­nog fil­ma­ša, mno­gi se i ne bi slo­ži­li s tom tvrd­njom, ali sva­ka­ko mu se ne može ospo­ri­ti umi­je­će u priv­la­če­nju paž­nje medi­ja i javnosti.

Uostalom, goto­vo je nemo­gu­će pro­na­ći suvre­me­nog reda­te­lja art fil­ma koji uži­va toli­ku popu­lar­nost kod šire publi­ke. Večeras (16. siječ­nja) se na tele­vi­zi­ji pri­ka­zu­je “Melankolija” (HTV 1 u 23.40), pre­ma miš­lje­nu pot­pis­ni­ka ovih reda­ka jedan od von Trierovih naj­bo­ljih fil­mo­va u ovom tisuć­lje­ću. Radnja se odvi­ja na ladanj­skom ima­nju, gdje se odr­ža­va svad­ba pri­pad­ni­ka više sred­nje kla­se, ali opu­šte­no ras­po­lo­že­nje ubr­zo naru­ša­va vijest da se Zemlji pri­bli­ža­va tajans­tve­ni pla­net s kojim će se ubr­zo nemi­nov­no suda­ri­ti. Nakon toga svje­do­či­mo dras­tič­nim pro­mje­na­ma ras­po­lo­že­nja kod pri­sut­nih uzva­ni­ka. Oni koji su izgle­da­li naj­č­vr­š­ći i naj­pos­to­ja­ni­ji pro­živ­lja­va­ju dušev­ni slom i čak dižu ruku na sebe, dok oni za koje se sma­tra­lo da su na gra­ni­ci ludi­la demons­tri­ra­ju nevje­ro­jat­no čvrst stav u novo­nas­ta­lim pre­da­po­ka­lip­tič­nim okol­nos­ti­ma. Von Triera su za ovaj film navod­no ins­pi­ri­ra­li nje­go­vi poz­na­ti i učes­ta­li pro­blem s depre­si­jom, ali kraj­nji rezul­tat je iznim­no dojm­ljiv. Postavljajući svo­je pro­ta­go­nis­te u naj­ek­s­trem­ni­ju mogu­ću život­nu situ­aci­ju, reda­telj iznim­no učin­ko­vi­to rela­ti­vi­zi­ra odnos nor­mal­nos­ti i ludi­la, a fata­lis­tič­ku dimen­zi­ju ostva­re­nja nagla­ša­va fas­ci­nan­tan vizu­al­ni stil i oda­bir Wagnerove glaz­be. Svakako pogle­da­ti! Riječ je o neus­po­re­di­vo intri­gant­ni­jem i autor­ski dos­ljed­ni­jem dje­lu od razvi­ka­ne “Nimfomanke”.

Elvis Lenić