Poziv na ljetne filmske radionice za djecu i mlade u Puli

30.05.2014.

[lang_hr]Pulski film­ski fes­ti­val pozi­va svu zain­te­re­si­ra­nu dje­cu i mla­de da se pri­ja­ve na radi­oni­ce koje ove godi­ne Festival orga­ni­zi­ra za njih, a radi se o kre­ativ­noj film­skoj i pos­t­pro­duk­cij­skoj radi­oni­ci «Kamp RED» te već tra­di­ci­onal­noj i izra­zi­to popu­lar­noj radi­oni­ci ani­mi­ra­nog fil­ma «Pustolovni labo­ra­to­rij pro­fe­so­ra Baltazara» koja će po dese­ti put otvo­ri­ti vra­ta novoj gene­ra­ci­ji mla­dih zaljub­lje­ni­ka u ani­mi­ra­ne fil­mo­ve. [/lang_hr]

[lang_hr]Radionica «Kamp RED» odr­ža­va se u raz­dob­lju od 16. do 24. srp­nja,  koti­za­ci­ja izno­si 600 kuna za polaz­ni­ke iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije te 1130 kuna za osta­le među­na­rod­ne polaz­ni­ke. Prijaviti se može do 16. lip­nja za među­na­rod­ne polaz­ni­ke i do 23. lip­nja za polaz­ni­ke iz Hrvatske.[/lang_hr]

[lang_hr]Glavni je cilj radi­oni­ce «Kamp RED» upu­ti­ti mla­de u naj­no­vi­ja dos­tig­nu­ća na polju film­ske indus­tri­je i digi­tal­ne teh­no­lo­gi­je te time otkri­ti i poten­ci­jal­ne budu­će zvi­jez­de digi­tal­ne kine­ma­to­gra­fi­je. Uz struč­no vod­stvo, polaz­ni­ci kam­pa napi­sat će i pro­du­ci­ra­ti svoj krat­ki film, sni­mi­ti ga koris­te­ći Red Epic kame­re, mon­ti­ra­ti u REDucation post-pro­duk­cij­skom stu­di­ju te odgle­da­ti svo­ja ostva­re­nja na veli­kom plat­nu. I sve to na nivou pro­fe­si­onal­nih film­skih reda­te­lja! Kamp je osmiš­ljen kao sed­mod­nev­ni tečaj s engle­skim kao glav­nim jezi­kom radi­oni­ce jer ove godi­ne radi­oni­ca popri­ma među­na­rod­ni karak­ter. Sudionici mogu tako biti mla­di u dobi od 12 do 16 godi­na iz Hrvatske i dru­gih drža­va.  Radionica se odr­ža­va pod vod­stvom svjet­ski reno­mi­ra­nog struč­nja­ka za digi­tal­ni mas­te­ring Dade Valentića.[/lang_hr]

 

[lang_hr]Tradicionalni Pustolovni labo­ra­to­rij pro­fe­so­ra Baltazara već dese­ti put otva­ra vra­ta novoj gene­ra­ci­ji mla­dih zaljub­lje­ni­ka u ani­mi­ra­ne fil­mo­ve te su dobro­doš­li svi mali­ša­ni u dobi od 7 do 12 godi­na želj­ni novih sadr­ža­ja, eks­pe­ri­men­ti­ra­nja i uzbud­lji­vih film­skih podvi­ga. Radionica će se odr­ža­ti od 14. do 23. srp­nja u Puli. Kotizacija za sudje­lo­va­nje izno­si 400 kuna, a za dvo­je dje­ce iz iste obi­te­lji 700 kuna. Prijaviti se može do 30. lipnja.

[lang_hr]Ovogodišnji vodi­te­lji radi­oni­ca su Manuel Šumberac i Vibor Juhas. Posebni gost radi­oni­ce bit će mađar­ski reda­telj ani­mi­ra­nih fil­mo­va Péter Vácz. Za svo­je fil­mo­ve Streamschool i Rabbit and Deer osvo­jio je više od pede­set nagra­da na među­na­rod­nim fes­ti­va­li­ma. Od 2013. godi­ne radi u lon­don­skom stu­di­ju za ani­ma­ci­ju Picasso Pictures.[/lang_hr]

[lang_hr]U teorij­skom dije­lu Laboratorija polaz­ni­ci će se upoz­na­ti s teh­ni­ka­ma pro­duk­ci­je ani­mi­ra­nog fil­ma – od raz­ra­de sce­na­ri­ja do zabav­nih vjež­bi za shva­ća­nje osnov­nih prin­ci­pa i zako­na ani­ma­ci­je. Praktični dio obu­hva­tit će reali­za­ci­ju ani­mi­ra­nih fil­mo­va uz pomoć men­to­ra. Filmovi pro­izve­de­ni na radi­oni­ci bit će pri­ka­za­ni tije­kom fes­ti­va­la. [/lang_hr]

Više infor­ma­ci­ja o radi­oni­ca­ma potra­ži­te na stra­ni­ca­ma Pulskog film­skog fes­ti­va­la.

BALTAZAR-radionica-1024x682

Izvor

Slika