Predstavljanje Elvisa Lenića u Klubu PFT

21.05.2014.

[lang_hr]Pulski višes­tru­ko nagra­đi­van autor Elvis Lenić pred­sta­vit će se u Klubu Pulske film­ske tvor­ni­ce sa svo­jim rani­jim rado­vi­ma – doku­men­tar­nom tri­lo­gi­jom “Cuki”, “Praščina” i “Teza”, te “Lovom”. Projekcije su zaka­za­ne za čet­vr­tak,  22. svib­nja s počet­kom u 21 sat.[/lang_hr]

[lang_hr]Za ovu pri­li­ku on je oda­brao stil­ski slič­ne doku­men­tar­ne fil­mo­ve koji tema­ti­zi­ra­ju odnos istar­skog čovje­ka pre­ma tra­di­ci­ji i pri­ro­di. Lirska mini­ja­tu­ra “Cuki” je 2003. osvo­ji­la prvu nagra­du u kate­go­ri­ji doku­men­tar­nog fil­ma na 34. KRAF‑u te dru­gu nagra­du na 33. revi­ji hrvat­skog film­skog i vide­os­tva­ra­laš­tva 2001. godi­ne. Naturalistički pri­kaz “Praščina” je na 35. revi­ji hrvat­skog film­skog i vide­os­tva­ra­laš­tva odr­ža­noj 2003. dobi­la 3. nagra­du, dok je godi­nu dana kas­ni­je zavr­š­ni dio ove doku­men­tar­ne tri­lo­gi­je, “Teza”,  odnio prvu nagra­du u kate­go­ri­ji doku­men­tar­nog fil­ma na 35. KRAF‑u te dru­gu nagra­du na 36. revi­ji hrvat­skog film­skog i vide­os­tva­ra­laš­tva. Za kraj veče­ri pri­prem­ljen je i Lenićev sred­nje­me­traž­ni doku­men­ta­rac “Lov” u koje­mu se pra­ti istar­ske lov­ce tije­kom jed­ne kalen­dar­ske godi­ne.[/lang_hr]

[lang_hr]Program pro­jek­ci­ja je slje­de­ći: [/lang_hr]

[lang_hr]Cuki, doku­men­tar­ni, 2001, 9’55’’[/lang_hr]

[lang_hr]Lirska mini­ja­tu­ra o bra­nju plo­do­va jese­ni uz glaz­be­nu pod­lo­gu bes­mrt­nog Angela Badalamentija.

Redatelj i sni­ma­telj: Elvis Lenić

Scenarist: Darko Pekica

Protagonisti: Darko Pekica, Mauro Macan

Montažer: Mladen Lučić

Glazba: Angelo Badalamenti

2. nagra­da na 33. revi­ji hrvat­skog film­skog i vide­os­tva­ra­laš­tva, Daruvar 2001.

1. nagra­da u kate­go­ri­ji doku­men­tar­nog fil­ma na 34. KRAF‑u, Rijeka 2003.[/lang_hr]

 

[lang_hr]Praščina, doku­men­tar­ni, 2002, 19’52’’

Naturalistički pri­kaz svi­njo­ko­lje u rural­noj Istri. Cjelodnevni napor­ni rad zavr­ša­va ritu­al­nim dru­že­njem uz bri­šku­lu i trešete.

Redatelj: Elvis Lenić

Scenarist: Darko Pekica

Protagonisti: Darko Pekica, Mauro Macan, Srećko Pekica, Ivan Šaina, Ana Sergović, Anđela Pekica, Lučano Sergović

Montažer: Mladen Lučić

Snimatelji: Elvis Lenić, Sven Stilinović

Glazba: Livio Morosin, Dario Marušić

3. nagra­da na 35. revi­ji hrvat­skog film­skog i vide­os­tva­ra­laš­tva, Zagreb 2003.[/lang_hr]

 

[lang_hr]Teza, doku­men­tar­ni, 2004, 10’

Završni dio doku­men­tar­ne tri­lo­gi­je odvi­ja se u topli­ni mikro­koz­mo­sa sta­je. Nakon ritu­al­ne smr­ti u “Praščini” ovdje se rađa novi život.

Redatelj, sce­na­rist i sni­ma­telj: Elvis Lenić

Protagonisti: Darko Pekica, Srećko Pekica

Montažer: Mladen Lučić

Glazba: John Frusciante, Davor Rocco, Livio Morosin

2. nagra­da na 36. revi­ji hrvat­skog film­skog i vide­os­tva­ra­laš­tva, Osijek 2004.

1. nagra­da u kate­go­ri­ji doku­men­tar­nog fil­ma na 35. KRAF‑u, Rijeka 2004.[/lang_hr]

 

[lang_hr]Lov, doku­men­tar­ni, 2007, 38’44’’

Epizode iz živo­ta istar­skih lova­ca tije­kom jed­ne kalen­dar­ske godi­ne. Prožimanje ljud­skih aktiv­nos­ti s pri­rod­nim ciklusima.

Redatelj, sce­na­rist i sni­ma­telj: Elvis Lenić

Protagonisti: čla­no­vi lovač­kih dru­šta­va iz Savičente i Cera

Montažer: Željko Bobanović

Glazba: Luka Stojnić[/lang_hr]

 

[lang_hr]Elvis Lenić je rođen 1971. u Puli. Nakon što je na Tehničkom fakul­te­tu u Rijeci diplo­mi­rao stro­jar­stvo radio je u Brodogradilištu Uljanik, dok sada pre­da­je na pul­skoj Tehničkoj ško­li. Kao film­ski kri­ti­čar godi­na­ma je pisao za Glas Istre, a objav­lji­vao je i u Vijencu, Hollywoodu, Hrvatskom film­skom lje­to­pi­su te na por­ta­lu www.filmovi.hr. Trenutno ure­đu­je i piše svoj film­ski blog “Tko gle­da zlo ne mis­li” na por­ta­lu www.kulturistra.hr.

Redatelj je krat­kih nagra­đi­va­nih doku­men­tar­nih fil­mo­va “Cuki”, “Praščina”, “Teza” i “Ethan” u pro­duk­ci­ji Šikuti Machine‑a te sred­nje­me­traž­nih doku­men­ta­ra­ca “Lov” i “Drug Ferlin”. Od osnut­ka udru­ge Šikuti Machine 2000-te dje­lu­je kao koautor broj­nih per­for­man­sa, ins­ta­la­ci­ja i videoradova.[/lang_hr]

unnamed

Izvor

Slika