Ceylanov art krimić

22.07.2014.

Anatolija

Uoči počet­ka 17. Motovun film fes­ti­va­la, koji će se odr­ža­ti od 26. do 30. srp­nja, na HRT 3 veče­ras se pri­ka­zu­je tur­ski film “Bilo jed­nom u Anatoliji”. Pritom valja nagla­si­ti da kul­t­ni autor Nuri Bilge Ceylan ovdje ne teži sti­lu zna­me­ni­tog tali­jan­skog reda­te­lja Sergija Leonea, nego je stil­ski pot­pu­no uskla­đen s ostat­kom svo­jeg opusa.

Iako gru­pa poli­ca­ja­ca, u prat­nji držav­nog odvjet­ni­ka i liječ­ni­ka, vodi dvo­ji­cu muška­ra­ca bes­pu­ći­ma Anatolije da poka­žu mjes­to na kojem su poko­pa­li ubi­je­nog muškar­ca, reda­te­lju zlo­čin slu­ži samo da bi mogao nara­tiv­no oprav­da­ti kre­ta­nje gru­pe muška­ra­ca kroz napu­šte­na pros­trans­tva koja u nji­ma bude pori­ve za intros­pek­ci­jom i samos­poz­na­jom. Ceylanov film je zapra­vo filo­zof­ski kri­mić u koje­mu su medi­ta­tiv­nost i kon­tem­pla­ci­ja puno važ­ni­ji od fizič­ke akci­je i nasi­lja, čime se pot­pu­no ukla­pa u nje­gov svje­to­na­zor i stil­ski nado­ve­zu­je na rani­je rado­ve. Odlična pri­li­ka za lju­bi­te­lje Ceylana koji su ovo pro­pus­ti­li pri­je neko­li­ko godi­na u Motovunu.

 

Elvis Lenić