Koncert Bruna Krajcara u Buzetu

24.07.2014.

[lang_hr]Umjesto naj­av­lje­nog kon­cer­ta istar­ske etno gru­pe Veja, za Buzećane će u sklo­pu pro­gra­ma Buzz@teen nas­tu­pi­ti svi­ma dobro poz­na­ti Istrijan – Bruno Krajcar. Koncert će se odr­ža­ti 26. srp­nja u 23 sata na Baštionu.[/lang_hr]

[lang_hr]Ovaj aka­dem­ski glaz­be­nik, skla­da­telj i kan­ta­utor uvi­jek je bio vje­ran etno rit­mu svo­je rod­ne Istre što je i uve­li­ke obi­lje­ži­lo nje­gov glaz­be­ni izri­čaj. Bruno Krajcar umjet­nik je zavid­ne kari­je­re u kojoj je mno­go puta bio nagra­đi­van za svoj glaz­be­ni dopri­nos hrvat­skoj, ali i među­na­rod­noj sce­ni. Svoje počet­ke u kla­sič­noj glaz­bi zami­je­nio je zvu­ko­vi­ma jazza, gos­pe­la i blu­esa koji­ma ipak ne odo­li pri­do­da­ti zvu­ko­ve tra­di­ci­onal­nih istar­skih ins­tru­me­na­ta ili ljes­tvi­ca.[/lang_hr]

[lang_hr]Koncert je bes­pla­tan, a Grad Buzet osi­gu­rao je i bes­pla­tan (kom­bi) pri­je­voz za sve posje­ti­te­lje Buzz@teen‑a od Trga Fontana do Starog gra­da. Kombi će pro­me­to­va­ti pre­ma slje­de­ćim ter­mi­ni­ma: pet­kom, subo­tom i nedje­ljom od 19:30 do 21:30 sati.[/lang_hr]

252bf3f46838bc49c076426cd67374f1_s

Izvor

Slika