Audioart festival u Puli i Zagrebu

18.08.2014.

[lang_hr]I ove godi­ne može­te osvje­ži­ti sluh na Audioart‑u u Puli i u Zagrebu. Festival će se odr­ža­ti od 27. do 30. kolo­vo­za u Puli te 31. kolo­vo­za u Zagrebu.[/lang_hr]

[lang_hr]Audioart ove godi­ne sla­vi peti rođen­dan, a ključ­na riječ za opis što nas na fes­ti­va­lu oče­ku­je je “IMPRO”. Dakle, suviš­no je isti­ca­ti žanr glaz­be koja će se slu­ša­ti tokom fes­ti­va­la, pojaš­nja­va­ju orga­ni­za­to­ri. Više se radi, kažu, o kre­ativ­nom susre­tu samo­ukih i aka­dem­skih glaz­be­ni­ka, skla­da­te­lja i mul­ti­me­di­jal­nih umjet­ni­ka u gene­ra­cij­skom ras­po­nu od četr­de­se­tak godi­na, ali s zajed­nič­kom stras­ti pre­ma ins­tin­k­tiv­noj orga­ni­za­ci­ji zvu­ka.[/lang_hr]

[lang_hr]Fokus ovo­go­diš­njeg Audioart‑a je među­na­rod­ni raz­mjen­ski pro­jekt 30 aus­trij­skih i hrvat­skih eks­pe­ri­men­ta­la­ca Alpenglow IV – Styria meets Croatia, koji će po prvi put zajed­no nas­tu­pa­ti u mje­šo­vi­tim sas­ta­vi­ma i za kraj fes­ti­va­la u impro big ben­du Sticri Orchestra. Koncerti i sound per­for­man­si odr­žat će se u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre (MSUI), a otva­ra­nje prvog i dru­gog kon­cert­nog cik­lu­sa pre­pu­šta se nepre­dvid­lji­vim i zaigra­nim rumo­ris­tom po ime­nu eRikm te dro­ne maj­sto­ru Franck Vigroux iz Francuske.[/lang_hr]

audioartweb

Izvor

Slika