O mladima i aktivizmu u završnoj predstavi projekta T.A.P

04.08.2014.

[lang_hr]U sklo­pu pro­gra­ma europ­skog pro­jek­ta “Theatre for Activism and Participation”, mla­di sudi­oni­ci iz Italije, Slovenije i Hrvatske izve­li su zavr­š­nu pred­sta­vu 1. kolo­vo­za u Dnevnom borav­ku DC Rojc. Projekt T.A.P pro­vo­di Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva, a bavi se pita­nji­ma mla­dih, akti­viz­ma i demo­krat­skih pro­ce­sa. Tim je tema­ma obi­lje­žen i krat­ki per­for­mans kojeg je pet­na­est sudi­oni­ka pod vod­stvom Aleksandra Bančića, pri­pre­mi­lo u šest dana.[/lang_hr]

mid_53d77b606180d

[lang_hr]Predstava se sas­to­ja­la od tri dije­la u koji­ma su pri­ka­za­ne tri raz­li­či­te pro­blem­ske situ­aci­je koje na mini­ma­lis­tič­ki, ali jasan način objaš­nja­va­ju što danas sto­ji na putu ostva­ri­va­nja aktiv­nog gra­đans­tva i sudje­lo­va­nja mla­dih u odlu­či­va­nju na lokal­noj razi­ni. U prvoj se govo­ri­lo o pasiv­nos­ti mla­de­ži koja zaokup­lje­na izlas­ci­ma, opi­ja­njem i vlas­ti­tim odra­zom u ogle­da­lu, nije zain­te­re­si­ra­na za obra­zo­va­nje niti je svjes­na ono­ga što se doga­đa oko nje. Problem pove­za­nos­ti lokal­ne vlas­ti i medi­ja bila je glav­na tema dru­ge sek­ven­ce. Pokušaji jav­nog izra­ža­va­nja neza­do­volj­stva mla­dih zbog neza­pos­le­nos­ti i neima­šti­ne, ovdje su uti­ša­ni nekri­tič­kim lokal­nim dnev­nim lis­to­vi­ma koji odr­ža­va­ju čis­tim i netak­nu­tim imidž onih na vlas­ti, a nudi­lo se i stra­nač­ko člans­tvo kao uvjet za dobi­va­nje pos­la. U pos­ljed­njem dije­lu upri­li­če­ne su još jed­ne muke viso­ko obra­zo­va­nih: una­toč svim ste­če­nim diplo­ma­ma, i iskus­tvu, posao dobi­va­ju oni koji ima­ju vezu bez obzi­ra na nedos­ta­tak kvalifikacija.[/lang_hr]

fotografija 1 (1)

fotografija 3

[lang_hr]U pred­sta­vi su kori­šte­ne meto­de „legis­la­tiv­nog kaza­li­šta“ i foru­ma koje ima­ju za cilj aktiv­no uklju­či­ti gle­da­te­lje u rje­ša­va­nje druš­tve­nih pro­ble­ma. Ovdje je to uči­nje­no gla­sa­njem publi­ke o pro­ble­mu na kojem su želje­li dodat­no pora­di­ti te pisa­njem zakon­skih pri­jed­lo­ga koji bi u buduć­nos­ti spri­je­či­li ponav­lja­nje pri­ka­za­nih situacija.

10568897_612153818905944_4197921517671909493_n

[lang_hr]O pri­jed­lo­zi­ma je potom ras­prav­lja­lo tro­čla­no vije­će kojeg su čini­li: pred­sjed­ni­ca Udruge za mla­de “ZUM” Vlasta Vujačić, pred­sjed­nik Udruge Metamedij Marino Jurcan te odvjet­ni­ca Ana Alerić. Glasovanjem iza­bran je pos­ljed­nji per­for­mans, a kao mogu­ća rje­še­nja pred­la­ga­la se jača zašti­ta žvi­žda­ča i nji­ho­vo nagra­đi­va­nje, razvi­ja­nje sus­ta­va ano­nim­nih pri­ja­va na pos­lo­ve te dono­še­nje regu­la­ci­je pre­ma kojoj bi ins­ti­tu­ci­je bile oba­vez­ne svo­ju doku­men­ta­ci­ju i rezu­ta­te natje­ča­ja obz­na­ni­ti jav­nos­ti.[/lang_hr][/lang_hr]

[lang_hr]Mladi su kroz pro­jekt uči­li o demo­krat­skim pro­ce­si­ma kako bi se sma­nji­la nega­tiv­na per­cep­ci­ja jav­nos­ti o poli­ti­ci, a isto­vre­me­no ih se, nave­li su orga­ni­za­to­ri, pri­pre­mi­lo na aktiv­no uklju­če­nje u europ­ske i naci­onal­ne par­la­men­tar­ne izbo­re.[/lang_hr]