TV vikend (08. – 10. kolovoza)

08.08.2014.

Pijesak vremena

PIJESAK VREMENA (HTV 3, petak, 20.00)

Prije toč­no dva deset­lje­ća cije­nje­ni hon­g­kon­ški reda­telj Wong Kar Wai, ina­če poz­nat kao vrs­ni sti­list i autor sklon suvre­me­nim tema­ma, reži­rao je ovaj vrlo zanim­ljiv art film povi­jes­ne tematike.

NEZAVISNI FILM (HTV 1, subo­ta, 23.59)

Priča o reda­te­lju nisko­bu­džet­nih fil­mo­va koji bez­us­pješ­no poku­ša­va zavr­ši­ti svo­je 428. dje­lo, auto­ra Stephena Kesslera, ujed­no je vrlo zanim­lji­va meta­film­ska sati­ra na račun ame­rič­kog neza­vis­nog filma.

ČOVJEK KOJI JE PREPLIVAO AMAZONU (HTV 3, subo­ta, 21.20)

Izvrstan doku­me­na­ta­rac o slo­ven­skom pli­va­ču-mara­ton­cu Martinu Strelu (reda­telj John Maringouin), čije tje­les­ne pre­dis­po­zi­ci­je i gur­man­sko-hedo­nis­tič­ke sklo­nos­ti ne uka­zu­ju na pli­vač­kog rekor­de­ra, ali nje­go­va čelič­na volja pri­pa­da nekim dru­gim dimenzijama.

SVJETLOSTI VARIJETEA (HTV 1, nedje­lja, 08.15)

Film o luta­ju­ćoj pro­vin­cij­skoj kaza­liš­noj sku­pi­ni kojim je 1950. zapo­če­la veli­čans­tve­na reda­telj­ska kari­je­ra Federica Fellinija (kore­da­telj Alberto Lattuada), a glu­mi i Fellinijeva supru­ga i muza Giulietta Masina.

LEKCIJA IZ LJUBAVI (HTV 3, nedje­lja, 20.00)

Ciklus Bergmanovih fil­mo­va na 3. pro­gra­mu nas­tav­lja se ovom zanim­lji­vom dra­mom o raz­dvo­je­nim supruž­ni­ci­ma koji se ponov­no zbližuju.

 

E.L.