U SUSRET 50. GODIŠNJICI GROŽNJANA – GRADA UMJETNIKA

21.08.2014.

[lang_hr]Grožnjanska Gradska gale­ri­ja Fonticus, 23. kolo­vo­za u 20 sati, pred­stav­lja kolek­tiv­ni doku­men­tar­no – likov­ni pro­jekt “U susret 50. godiš­nji­ci Grožnjana – Grada umjet­ni­ka”. Uz izlož­bu, na otvo­re­nju će biti pri­ka­za­na i video pre­zen­ta­ci­ja. Autori izlož­be su Rok Zelenko, Stane Bernik i Eugen Borkovsky.[/lang_hr]

[lang_hr]Izložba »U susret 50. godiš­nji­ci Grožnjana – Grada umjet­ni­ka«, rje­či­ta je naj­a­va važ­ne povi­jes­ne likov­ne izlož­be koja će biti ostva­re­na 2015. godi­ne i koja će pono­vo evo­ci­ra­ti neka­daš­nji dina­mi­čan i svjet­ski priz­nat umjet­nič­ki život, suoči­ti nas s uspješ­nom revi­ta­li­za­ci­jom te s nama rje­či­to pro­ži­vje­ti, reka­pi­tu­li­ra­ti dose­ge pro­bu­đe­nog kul­tur­nog i urba­nog sadr­ža­ja povi­jes­nog gra­di­ća Grožnjana, kažu orga­ni­za­to­ri. Njenom pro­mo­ci­jom utvr­dit će se sim­bo­lič­ko zna­če­nje Grožnjana, s koji­me se uvjer­lji­vo i mar­kant­no obli­ko­va­la nje­go­va zna­čaj­na aktiv­na likov­na i gra­di­telj­ska zna­ko­vi­tost te se još pre­poz­nat­lji­vi­je ucr­ta­la u suzvu­čje izvor­nih vizu­al­nih svje­do­čans­ta­va činje­nja nedav­ne i povi­jes­ne kul­tur­ne baštine.

Najavljena izlož­ba doku­men­tar­no će rasvi­je­tli­ti pede­set godi­na boga­tu umjet­nič­ku grož­njan­sku kro­ni­ku, nje­nu umre­že­nost sudi­oni­ka i gos­tu­ju­ćih likov­nih stva­ra­oca, te para­lel­no tako­đer i aktiv­nos­ti mla­dih auto­ra u okvi­ru tra­di­ci­onal­nih i ins­pi­ra­tiv­nih »novih umjet­nič­kih prak­si«. Povijesno gle­da­no može­mo vje­ro­dos­toj­nom uvjer­lji­voš­ću sagle­da­ti nje­no utje­caj­no umjet­nič­ko sje­ća­nje, koje su likov­ni stva­ra­oci raz­li­či­tih pogle­da i strem­lje­nja deset­lje­ći­ma osva­ja­li i obli­ko­va­li u skup­nu pro­jek­ci­ju, uhva­će­nu u vizu­al­ni oblik druš­tve­no i komu­nal­no pro­že­tog urba­nog i kul­tur­nog pejzaža.[/lang_hr]

jointpic

Izvor

Slika