Natječaj za mikro akcije u Istri

29.09.2014.

[lang_hr]Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva ras­pi­sa­la je Natječaj za mikro akci­je. On ima za cilj rje­ša­va­nje kon­kret­nog pro­ble­ma, potre­be ili situ­aci­je u druš­tvu na brz i učin­ko­vit način.

Natječaj je otvo­ren od 29. ruj­na do 29. lis­to­pa­da. Pravo pri­ja­ve ima­ju udru­ge upi­sa­ne u RNO sa sje­di­štem u Istarskoj župa­ni­ji. Natječajem će se dodi­je­li­ti mini­mal­no šest pot­po­ra koje će biti iza­bra­ne od stra­ne jav­nos­ti gla­sa­njem putem inter­net­ske stra­ni­ce Zaklade.[/lang_hr]

[lang_hr]Više deta­lja o natje­ča­ju i nači­nu pri­ja­ve, potra­ži­te na stra­ni­ci Zaklade.[/lang_hr]

Screen Shot 2014-09-29 at 12.11.38

Izvor

Slika