Proglašeni najčitatelji Dječjeg odjela pulske knjižnice

09.09.2014.

[lang_hr]Dječji odjel Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula i ovog je lje­ta orga­ni­zi­rao izbor ljet­nog naj­či­ta­te­lja s ciljem poti­ca­nja i nje­go­va­nja navi­ke čita­nja te popu­la­ri­za­ci­je knji­ge kao izvo­ra zna­nja. Svečanost pro­gla­še­nja naj­bo­ljih odr­ža­na je 8. ruj­na, na Međunarodni dan pisme­nos­ti, a ovo­go­diš­nji ljet­ni naj­či­ta­te­lji su:[/lang_hr][/lang_hr]

1. Saša Krajinović, u kate­go­ri­ji uče­ni­ka nižih raz­re­da osnov­ne ško­le, koja je pro­či­ta­la čak 76 knjiga

2. Tedi Kalac, u kate­go­ri­ji uče­ni­ka viših raz­re­da osnov­ne ško­le, s 25 pro­či­ta­nih knjiga

3. Anja Šipek, u kate­go­ri­ji uče­ni­ka sred­njih ško­la, s 40 nas­lo­va na prijavnici.

[lang_hr]Za sudje­lo­va­nje je tre­ba­lo ispu­ni­ti pri­jav­ni­cu koja se mogla dobi­ti na Dječjem odje­lu te zapi­si­va­ti nas­lo­ve pro­či­ta­nih knji­ga od 1. srp­nja do 31. kolo­vo­za. Pobjednik iz sva­ke kate­go­ri­je je onaj tko je u tom raz­dob­lju pro­či­tao naj­vi­še knjiga.[/lang_hr]

Screen Shot 2014-09-09 at 11.36.50

Izvor

Slika