Opsesija nerealnim

31.10.2014.

DVD: REALITY, reda­te­lja Mattea Garronea

Reality

U sjaj­nom fil­mu „Trumanov show“ (1998), aus­tral­skog reda­te­lja Petera Weira, glav­ni lik Truman (Jim Carrey) je 30-godiš­njak koji otkad zna za sebe živi u idi­lič­nom gra­di­ću goto­vo savr­še­nim živo­tom. Međutim, ubr­zo poči­nje sum­nja­ti u vje­ro­dos­toj­nost svo­jih život­nih okol­nos­ti i pos­tup­no otkri­va da je od rođe­nja glav­ni lik spek­ta­ku­lar­nog reality showa koji gle­da više od mili­jar­du lju­di te poči­nje pla­ni­ra­ti bijeg.

Za raz­li­ku od Trumana, junak recent­nog tali­jan­skog fil­ma „Reality“ (reda­telj Matteo Garrone) ne samo da želi sudje­lo­va­ti u realityju, nego bi dao sve da u nje­ga upad­ne. Luciano (Aniello Arena) je pro­da­vač ribe iz Napulja i bri­žan otac obi­te­lji, koji želi sudje­lo­va­ti u tali­jan­skoj ver­zi­ji Big Brothera. Nakon što ga pozo­vu na audi­ci­ju u Rim, gdje pre­ma vlas­ti­tom miš­lje­nju ostav­lja izu­zet­no dobar dojam na čla­no­ve selek­cij­skog tije­la, Luciano je uvje­ren da je samo pita­nje tre­nut­ka kad će ga pozva­ti u novu sezo­nu Big Brothera. Dani pro­la­ze u nape­tom išče­ki­va­nju, a Lucianova obi­telj pri­mje­ću­je sve veće pro­mje­ne u nje­go­vom pona­ša­nju, budu­ći da goto­vo sva­ki doga­đaj pois­to­vje­ću­je s Big Brotherom i umiš­lja da ga stal­no pra­te kako bi pro­vje­ri­li je li dois­ta ide­al­ni kandidat.

„Reality“ je izvr­s­na stu­di­ja o ljud­skoj opse­si­ji, samo­za­va­ra­va­nju i sklo­nos­ti nere­al­nom, a Garrone je gra­di s iznim­no istan­ča­nim smis­lom za psi­ho­lo­šku raz­ra­du liko­va. Njegov humor je gorak i vje­što dozi­ran u svr­hu karak­te­ri­za­ci­je glav­nog lika, a naro­či­to su dojm­lji­ve sjaj­no reži­ra­ne sek­ven­ce s dugim kadro­vi­ma i poza­din­skom glaz­bom, koje svo­jom nadre­al­noš­ću nagla­ša­va­ju nes­tva­ran svi­jet u kojem Luciano živi. Nakon iznim­no bru­tal­ne i realis­tič­ne dra­me o svi­je­tu mafi­je (Gomorrah), Garrone s ovim fil­mom pot­vr­đu­je pozi­ci­ju naj­za­nim­lji­vi­jeg suvre­me­nog reda­te­lja tali­jan­ske kine­ma­to­gra­fi­je, uz Paola Sorrentina (Velika lje­po­ta), naravno.

 

Elvis Lenić