Trudnice i umorstvo

26.10.2014.

TV: HITAC, reda­te­lja Roberta Orhela

Hitac

Večeras (26. lis­to­pa­da) je na HTV‑u pri­ka­zan film „Hitac“, reda­te­lja Roberta Orhela, koji je dosad reži­rao krat­ko­me­traž­ne igra­ne i doku­men­tar­ne fil­mo­ve i tele­vi­zij­ske seri­je, a „Hitac“ mu je dugo­me­traž­ni igra­ni prvijenac.

Junakinje nje­go­vog fil­ma su poli­cij­ska ins­pek­to­ri­ca (Ecija Ojdanić) i mla­da stu­den­ti­ca (Iva Babić) koja skr­bi o maj­ci alko­ho­li­čar­ki, a pove­zu­je ih jedan hitac koji rezul­ti­ra slu­čaj­nim uboj­stvom nevi­nog čovje­ka te ubr­zo doz­na­ju i da su obje odne­dav­no u dru­gom sta­nju. Orhelu je uboj­stvo tek pokre­tač rad­nje da bi mogao pro­dri­je­ti u pro­ble­me koji muče nje­go­ve juna­ki­nje, tako da je “Hitac” bli­ži dra­mi nego kri­mi­na­lis­tič­kom fil­mu. Iako su se zamjer­ke kri­ti­ča­ra nakon pre­mi­je­re uglav­nom odno­si­le na vizu­al­ni stil tele­vi­zij­ske pro­duk­ci­je, reda­telj uspi­je­va vrlo fino raz­ra­di­ti pita­nja gri­je­ha, kriv­nje i opros­ta, s nagla­še­nim sen­zi­bi­li­te­tom za žen­ske sud­bi­ne, što ne uspi­je­va broj­nim doma­ćim reda­te­lji­ma koji rade fil­mo­ve za kino dis­tri­bu­ci­ju. Nakon Pule, Orhelov je film imao i soli­dan među­na­rod­ni fes­ti­val­ski život (Montreal, Reykjavik, Montpeiller, Mons).

 

E. L.