Filantropiraj se u pulskoj Središnjoj knjižnici

06.11.2014.

[lang_hr]Prva u nizu par­la­oni­ca za mla­de na temu filan­tro­pi­je „…a što bis­te vi uči­ni­li?“, bit će odr­ža­na 6. stu­de­nog u pul­skoj Središnjoj knjiž­ni­ci. Parlaonice u Mjesecu hrvat­ske knji­ge pro­vo­di Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva u surad­nji s istar­skim grad­skim knjižnicama.

Na prvoj par­la­oni­ci sudje­lo­vat će uče­ni­ci Gimnazije Pula s pro­fe­so­ri­com Elizabetom Pavlović, a vodit će je Romina Ružić, pred­stav­ni­ca Zaklade za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva, i Patrik Lazić, pred­sjed­nik udru­ge Korak.

Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva već dru­gu godi­nu zare­dom pro­vo­di kam­pa­nju filan­tro­pi­je nazi­va Filantropiraj se! s ciljem osvješ­ći­va­nja jav­nos­ti o vri­jed­nos­ti­ma dava­nja, pru­ža­nja podr­ške i gra­đan­skog akti­viz­ma. Filantropija (file­in = ljubiti,antropos = čovjek) je riječ grč­ko­ga podri­je­tla koju pre­vo­di­mo kao čovje­ko­ljub­lje. Predstavlja želju da se pro­mi­če dobro­bit dru­gih lju­di. Budući da je ovo­go­diš­nja tema Mjeseca hrvat­ske knji­ge lju­bav, a ona je temelj filan­tro­pi­je, bila je to ide­al­na pri­li­ka za uspos­ta­vu surad­nje s grad­skim knjiž­ni­ca­ma iz Istre.

Zaklada je uz podr­šku udru­ge Korak i Pulske film­ske tvor­ni­ce osmis­li­la i sni­mi­la kra­tak film/društveni eks­pe­ri­ment nazi­va „…a što bis­te vi uči­ni­li?“ s namje­rom da se gle­da­te­lje potak­ne na raz­miš­lja­nje, i u konač­ni­ci, na djelovanje.

I u nared­nim će par­la­oni­ca­ma koje će se odr­ža­ti u Središnjoj knjiž­ni­ci sudje­lo­va­ti uče­ni­ci pul­skih sred­njih škola.[/lang_hr]

Collage

Izvor

Slika