Osniva se koordinacija “Civilno društvo Europa”

04.11.2014.

[lang_hr]U sklo­pu šireg tran­s­na­ci­onal­nog doga­đa­ja: Konferencije o gra­đans­tvu “Građanin u mom gra­du, gra­đa­nin u Europi” koja će se od 15. do 17. pro­sin­ca odr­ža­ti u Rimu, biti će pokre­nu­ta Europska Koordinacija orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva – “Civilno druš­tvo Europa”, kao traj­na koor­di­na­ci­ja civil­nog druš­tva na razi­ni EU. Konferenciju zajed­no orga­ni­zi­ra­ju Vijeće europ­skih opći­na i regi­ja (CEMR-naj­sta­ri­je i naj­ras­pros­tra­nje­ni­je europ­sko udru­že­nje lokal­nih i regi­onal­nih vlas­ti) i orga­ni­za­ci­je EYCA – European youth card. Osnivački sas­ta­nak orga­ni­za­ci­je Civilno druš­tvo Europa odr­žat će se 16. pro­sin­ca, nakon zavr­š­nog EYCA sas­tan­ka eva­lu­aci­je. EYCA – Europska kar­ta za mla­de je nepro­fit­na orga­ni­za­ci­ja i pred­stav­lja 41 orga­ni­za­ci­je koje mla­di­ma izda­ju tak­ve kar­ti­ce, s raz­nim pov­las­ti­ca­ma kod puto­va­nja u 38 zema­lja diljem Europe. Sve orga­ni­za­ci­je čla­ni­ce nas­to­je vlas­ni­ci­ma kar­ti­ca, kojih ima pre­ko pet mili­ju­na, pro­pa­gi­ra­ti druš­tve­nu, kul­tur­nu, obra­zov­nu i eko­nom­sku mobil­nost mla­dih, te aktiv­no građanstvo.[/lang_hr]

rome

[lang_hr]Konferencija će oku­pi­ti lokal­no iza­bra­ne pred­stav­ni­ke iz Europe i dru­gih kon­ti­ne­na­ta, kao i govor­ni­ke iz među­na­rod­nih i europ­skih orga­ni­za­ci­ja, struč­nja­ke i pred­stav­ni­ke civil­nog druš­tva. Oni će zajed­no raz­ma­tra­ti pita­nja poput:[/lang_hr]

[lang_hr]- Kako olak­ša­ti pos­tu­pak sudje­lo­va­nja gra­đa­na u europ­skoj ras­pra­vi o ins­ti­tu­ci­onal­nim refor­ma­ma, o doda­noj vri­jed­nos­ti europ­skog gra­đans­tva, te o sudje­lo­va­nju gra­đa­na u pro­ce­su dono­še­nja odluka?[/lang_hr]

[lang_hr]- Kako pri­do­ni­je­ti moder­ni­za­ci­ji pokre­ta bra­tim­lje­nja gra­do­va, kao poti­ca­ja ras­tu europ­skog gra­đans­tva na lokal­noj razini?[/lang_hr]

[lang_hr]- Kako bolje inte­gri­ra­ti imi­gran­te i dru­ge sku­pi­ne u opas­nos­ti od isklju­če­nos­ti u svo­jim lokal­nim zajednicama?[/lang_hr]

[lang_hr]- Kako osi­gu­ra­ti jed­na­kost svih gra­đa­na u Europi, a poseb­no rav­no­prav­nost izme­đu žena i muškaraca?[/lang_hr]

[lang_hr]Tijekom lanj­ske “Europske godi­ne gra­đa­na”, 62 europ­ske mre­že udru­ga i 20 naci­onal­nih koor­di­na­ci­ja razvi­li su vizi­ju zajed­nič­kih vri­jed­nos­ti teme­lje­nih na europ­skom gra­đans­tvu i zajed­no su je arti­ku­li­ra­li u osni­vač­kom mani­fes­tu “Aktivno europ­sko gra­đans­tvo o ostva­ri­va­nju europ­skih kolek­tiv­nih cilje­va i vri­jed­nos­ti sadr­ža­nih u ugovorima”:[/lang_hr]

[lang_hr]Europsko gra­đans­tvo se tre­ba teme­lji­ti na nače­lu pre­bi­va­li­šta te, u ime uni­ver­zal­nos­ti pra­va, svi sta­nov­ni­ci Europske uni­je tre­ba­ju uži­va­ti jed­nak tret­man i isto pra­vo na sudje­lo­va­nje u jav­nom živo­tu kao gra­đa­ni EU‑a.[/lang_hr]

[lang_hr]Participativna demo­kra­ci­ja zado­vo­lja­va današ­nje potre­be europ­skog demo­krat­skog uprav­lja­nja u cije­loj Uniji, dopu­nja­va­njem i jača­njem repre­zen­ta­tiv­ne demo­kra­ci­je. Članak 11. Lisabonskog spo­ra­zu­ma je poseb­no važan, jer pru­ža ins­ti­tu­ci­onal­nu obve­zu na “otvo­ren, tran­s­pa­ren­tan i redo­vit dija­log” izme­đu uprav­nih tije­la i civil­nog druš­tva Europe, s ciljem okon­ča­nja “demo­krat­skog defi­ci­ta” i pos­ti­za­nja aktiv­nog europ­skog gra­đans­tva.[/lang_hr]

[lang_hr]Aktivno europ­sko gra­đans­tvo jam­či da svi gra­đa­ni mogu sudje­lo­va­ti u živo­tu zajed­ni­ce i obli­ko­va­nju jav­nih poli­ti­ka, uklju­ču­ju­ći naj­u­gro­že­ni­je sku­pi­ne koje su naj­češ­će dale­ko od pro­ce­sa izgrad­nje Europe.[/lang_hr]

[lang_hr]Svi smo gra­đa­ni, no to ne zna­či nuž­no da smo i “aktiv­ni gra­đa­ni”. U ovom sve pove­za­ni­jem svi­je­tu – kul­tur­no, poli­tič­ki i eko­nom­ski – pita­nje kako pro­mi­ca­ti i olak­ša­ti aktiv­no sudje­lo­va­nje lju­di u nji­ho­vim lokal­nim zajed­ni­ca­ma je ključ­no pita­nje za europ­ske lokal­ne vlasti.[/lang_hr]

[lang_hr]Kolektivni rad, tije­kom Europske godi­ne gra­đa­na, rezul­ti­rao je doku­men­tom o poli­ti­ci nas­lov­lje­nim “Radi se o nama! Radi se o Europi! Za demo­krat­sko europ­sko gra­đans­tvo”, koji opi­su­je pro­mje­nu kojoj Civilno druš­tvo Europa teži. Dokument pre­dvi­đa buduć­nost Europe teme­lje­nu na soli­dar­nos­ti, jed­na­kos­ti i demo­krat­skom sudje­lo­va­nju, vidi Europu koja pru­ža pris­tup gos­po­dar­skim, druš­tve­nim, kul­tur­nim i gra­đan­skim pra­vi­ma za sve.[/lang_hr]

[lang_hr]Dakle, orga­ni­zi­ra­no civil­no druš­tvo ima za cilj rege­ne­ri­ra­ti europ­ski pro­jekt vra­ća­ju­ći gra­đa­ne, soli­dar­nost, jed­na­kost, pra­ved­nost, uklju­če­nost tamo gdje bi tre­ba­li biti: u srcu Europe. To podra­zu­mi­je­va pomak od domi­nant­nog pris­tu­pa gra­đa­ni­ma kao poje­di­nač­nim potro­ša­či­ma ka gra­đan­skom pris­tu­pu, u kojem se poštu­ju indi­vi­du­al­ne tež­nje i uzi­ma­ju se u obzir kolek­tiv­ne potre­be zajed­nič­ke buduć­nos­ti. Za pos­ti­za­nje toga potreb­na je pro­mje­na para­dig­me – od Europe koju se u veli­koj mje­ri sma­tra “eko­nom­skim pro­jek­tom” ka onoj koja obnav­lja i pro­mi­če vri­jed­nos­ti soli­dar­nos­ti i jed­na­kos­ti izme­đu drža­va čla­ni­ca i europ­skih gra­đa­na. Samo nagla­ša­va­njem tih temelj­nih kom­po­nen­ti, sma­tra­ju pot­pis­ni­ci doku­men­ta, može se osi­gu­ra­ti legi­ti­mi­tet europ­skog pro­jek­ta, povje­re­nje i entu­zi­ja­zam za Europu i veće napre­do­va­nje u pro­ce­su integracije.[/lang_hr]

[lang_hr]Nedjeljivost pra­va i nji­hov učin­ko­vit napre­dak kroz pro­ved­bu poli­ti­ka je neo­p­ho­dan pre­du­vjet soci­jal­nog uklju­či­va­nja i aktiv­nog gra­đans­tva. To, kaže se dalje u doku­men­tu, zah­ti­je­va poseb­nu pozor­nost kako bi se osi­gu­ra­lo da nije­dan gra­đa­nin koji živi u EU nije isklju­čen ili dis­kri­mi­ni­ran zbog nedos­tat­ka pošto­va­nja pre­ma njegovim/njezinim pra­vi­ma. U srži europ­skog soci­jal­nog mode­la, kažu osni­va­či Civilnog druš­tva Europa, je skrb i zašti­ta za sve, a poseb­no za ranji­vi­je čla­no­ve druš­tva. Smatraju da gra­đa­ni mogu biti svjes­ni svo­je odgo­vor­nos­ti pre­ma dru­go­me samo u druš­tvu koje omo­gu­ću­je učin­ko­vit i uni­ver­za­lan pris­tup pravima.[/lang_hr]

[lang_hr]Osim tih temelj­nih pita­nja, tvr­de da svi demo­krat­ski stu­po­vi mora­ju funk­ci­oni­ra­ti kako bi se osi­gu­ra­la vital­na europ­ska demo­kra­ci­ja. Obrazovanje i infor­ma­ci­je putem medi­ja tre­ba­ju biti neo­vis­ni i osna­ži­va­ti europ­sku dimen­zi­ju. U okvi­ru uni­ver­zal­nih vri­jed­nos­ti sadr­ža­nih u među­na­rod­nim ugo­vo­ri­ma, ins­ti­tu­ci­je Europske uni­je tre­ba­ju osi­gu­ra­ti da su odlu­ke u skla­du s potre­ba­ma gra­đa­na, tež­nja­ma i vizi­ja­ma druš­tva. Organizirano civil­no druš­tvo, koje bra­ni ljud­ska pra­va i opće dobro pomo­ću kons­truk­tiv­nih i kolek­tiv­nih rje­še­nja, tre­ba biti oja­ča­no, jer je nje­go­va ulo­ga kao zas­tup­ni­ka i agen­ta pro­mje­na ključ­na za naše demokracije.[/lang_hr]

[lang_hr]S obzi­rom na pozi­tiv­na iskus­tva koor­di­na­ci­je Europske godi­ne aktiv­nog gra­đans­tva i na nedos­ta­tak dois­ta učin­ko­vi­tog civil­nog dija­lo­ga na razi­ni EU, odlu­če­no je da se osnu­je ova nova koor­di­na­ci­ja, koja na toj europ­skoj razi­ni namje­ra­va biti legi­tim­ni pred­stav­nik plat­for­mi orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva i sna­žan glas za učin­ko­vi­to zago­va­ra­nje u korist poli­tič­kih pro­mje­na koje se bave pose­bi­ce pita­nji­ma jed­na­kos­ti, soli­dar­nos­ti, eko­lo­gi­je, ink­lu­ziv­nos­ti i demo­kra­ci­je, koja bi tre­ba­la biti u sre­di­štu ovog europ­skog projekta.[/lang_hr]

[lang_hr]Priredila Daniela KNAPIĆ[/lang_hr]

Foto

Izvor