Akcijska autobiografija

06.12.2014.

TV: UHVATI GRINGA, reda­te­lja Adriana Grunberga

gringo

Na HTV 1 veče­ras (06. pro­sin­ca) se pri­ka­zu­je akcij­ski film „Uhvati Gringa“, kojim se medij­ski omra­že­ni Mel Gibson pri­je neko­li­ko godi­na vra­tio u sre­di­šte pozornosti.

Iako ovaj film nije osob­no reži­rao, može­mo ga sma­tra­ti auto­rom, budu­ći da tuma­či nas­lov­nu ulo­gu, pot­pi­su­je se kao kos­ce­na­rist i kopro­du­cent, a film je reži­rao Adrian Grunberg, nje­gov pomoć­nik na nekim rani­jim pro­jek­ti­ma. Gibsonov junak Vozač tije­kom uvod­ne sek­ven­ce bje­ži pred ame­rič­kim poli­caj­ci­ma s ukra­de­nim mafi­ja­škim nov­cem, pro­bi­ja gra­nič­nu ogra­du i zavr­ša­va u zlo­glas­nom mek­sič­kom zatvo­ru. Osim što se mora pobri­nu­ti za vlas­ti­ti ops­ta­nak u okrut­nim zatvor­skim uvje­ti­ma, nje­go­vu paž­nju priv­la­či tra­gič­na sud­bi­na malo­ljet­ni­ka i nje­go­ve maj­ke, a da situ­aci­ja bude gora, niti oni koji­ma je ukrao novac ne namje­ra­va­ju sje­di­ti skr­šte­nih ruku. Ova pri­ča odvi­ja se u gru­bom i suro­vom akcij­skom svi­je­tu, slič­nom oni­ma u Boormanovom kla­si­ku „Point Blank“ ili kas­ni­joj Helgelandovoj obra­di „Payback“, u kojoj je tako­đer glu­mio Gibson.

Iako junak mora poka­za­ti nat­pro­sječ­nu dovit­lji­vost i sna­la­ž­lji­vost da bi ops­tao u okrut­nom okruž­ju i nad­mu­drio bru­tal­ne supar­ni­ke, nje­go­ve temelj­ne moral­ne nor­me ipak nisu dove­de­ne u pita­nje. Ima u ovom fil­mu i naz­na­ka Eastwoodove akcij­ske poeti­ke, koje­mu Gibson ispi­su­je šar­mant­nu film­sku posve­tu imi­ti­ra­ju­ći nje­gov glas dok dogo­va­ra sas­ta­nak s opa­kim kri­mi­nal­ci­ma, a može se pro­tu­ma­či­ti i kao akcij­ska meta­fo­ra nje­go­ve real­ne život­ne pozi­ci­je. Lik Vozača koji nas­to­ji pre­ži­vje­ti suro­va zatvor­ska isku­še­nja vrlo je sli­čan stvar­nom Gibsonu, izlo­že­nom okrut­noj medij­skoj haj­ci zbog anti­se­mi­tiz­ma i sklo­nos­ti obi­telj­skom nasi­lju. Kao što će Gringo naj­zad pre­bro­di­ti opas­ne pre­pre­ke, tako se i Gibson vra­tio u veli­kom sti­lu. Svim nepri­ja­te­lji­ma unatoč.

Elvis Lenić